Vedtægter

 

Vedtægter for parcelforeningen SOLVANGEN

 

Kap.1. Foreningens navn og hjemsted

 

§ l.   Foreningens navn er parcelforeningen ”Solvangen”.

 

§ 2.  Foreningens hjemsted er Århus Kommune under Retten i Århus, der foreningens værneting.

 

 

Kap. 2. Foreningens område og medlemskreds

 

§ 3. Stk. 1.….. Foreningens geografiske område er identisk med området for lokal plan nr. 692 for Århus kommune omfattende storparcellerne 1 – 8 i lokalplan nr.: 692 for Århus kommune.

 

§ 4.      Parcelforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område.

 

Kap. 3. Foreningens formål og opgaver

 

§ 5. Stk. 1.      Parcelforeningen forestår etablering. drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med loka1planens bestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

 

§ 5. Stk. 2.      Parcelforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

 

§ 5. Stk. 3.      Parcelforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

 

§ 5. Stk. 4.      Parcelforeningen opretter en vejfond, der har til formål at sikre vedligeholdelse og

genetablering af parcelforeningens veje. Fondens midler kan kun anvendes til dette

ovenstående formål.

Dog kan midlerne anvendes til ekstra ordinær snerydning.Hvis nogle af disse midler anvendes til ekstra ordinær snerydning, skal beløbet tilbagebetales med en kontingentforhøjelse det efterfølgende år. Udbetaling fra Vejfonden kan kun finde sted ved 2 underskrifter fra bestyrelsen.

§ 6.                  Parcelforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

 

Kap. 4. Medlemmernes forhold til foreningen

 

§ 7. Stk. 1.      Generalforsamlingen afgør i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

 

§ 7. Stk. 2.      Det enkelte medlem er pligtigt at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.

 

§ 7. Stk. 3.      Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige rentebeløb på “den almindelige” procesrente af det skyldige beløb.

 

§ 7. Stk. 4.      Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

 

§ 8. Stk. 1.      Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen.

 

§ 8. Stk. 2.      Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder betales dog bidrag for hver boligenhed.

 

§ 8. Stk. 3.      Medmindre generalforsamlingen bes1utter andet, skal der betales lige store bidrag for alle ejendomme og boligenheder.

 

§ 8. Stk. 4.      Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendomme og boligenheder, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.

 

§ 9. Stk. l.        I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. Generalforsamlingen kan dog med 2/3 majoritet. jfr. § 23, stk. l, vedtage person1ig og solidarisk hæftelse for gæld til anerkendt pengeinstitut.

 

§ 9. Stk. 2.      I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

 

§ 9. Stk. 3.      Det enkelte medlem er pligtigt efter generalforsamlingens beslutning overfor långivende pengeinstitut at stille sikkerhed for foreningens lån.

 

§ 9. Stk. 4.      Det enkelte medlem er endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligtig at stille sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet.

 

§ 10. Stk. l.    Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen.

 

§ 10. Stk. 2.    Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen.

 

§ 10. Stk. 3.    Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl samt den tidligere ejers nye bopæl.

 

§ 11. Stk. 1.    Et medlem har på generalforsamlingen to stemmer for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet.

 

§ 11. Stk. 2.    Såfremt bidragene er forskellige, afgør generalforsamlingen hvilke konsekvenser dette skal have for stemmeretten.

 

Kap. 5. Foreningens ledelse og administration

 

§ 12. Stk. 1.    Generalforsamlingen er parcelforeningens højeste myndighed.

 

§ 12. Stk. 2.    Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for parcelforeningens område har adgang til at overvære genera1forsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for kommunen.

 

§ 13. Stk. 1.    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. April.

 

§ 13. Stk. 2.    Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse eller e-mail meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

 

§ 13. Stk. 3.    Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indbydelsen til generalforsamling. Det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for det kommende regnskabsår skal gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

 

§ 13. Stk. 4.    Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 13. Stk. 5.    Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 

§ 13. Stk. 6.    På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1 Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Af1æggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af bestyrelsesmed1emmer samt suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Under »eventuelt« kan der ikke sættes forslag under afstemning.

 

§ 14. Stk. 1.    Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes. når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

 

§ 14. Stk. 2.    Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.

 

§ 14. Stk. 3.    Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

 

§ 15. Stk. 1.    Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.

 

§ 15. Stk. 2.    Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

 

§ 15. Stk. 3.    Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.

 

§ 15. Stk. 4.    Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

 

§ 15. Stk. 5.    Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

 

§ 15. Stk. 6.    Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

 

§ 16.                Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

 

§ 17. Stk.1.     Bestyrelsen består af mindst 6 medlemmer, formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

§ 17. Stk. 2.    Bestyrelsen og suppleanter vælges for to år ad gangen, dog således at halvdelen af   bestyrelsen er på valg i de lige år, og den anden halvdel i de ulige år. Dog kan  kasserer og formand ikke være på valg samtidig. Genvalg kan finde sted..

 

§ 17. Stk. 3.    Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 5 er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

 

§ 17. Stk. 4.    Når generalforsamlingen har valgt en administrator til at udføre foreningens administrative opgaver, er medlemmer af parcelforeningen pligtige at modtage valg som medlem af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i denne funktion i mindst et år inden for hver fem års periode.

 

§ 17. Stk. 5.    Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

 

§ 18. Stk. 1.    Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser som er henlagt til foreningen.

 

§ 18. Stk. 2.    Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator.

 

§ 18. Stk. 3.    Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m. v.

 

§ 18. Stk. 4.    Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

 

§ 18. Stk. 5     Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

§ 18. Stk. 6     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer giver møde.

§ 18. Stk. 7.    Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 18. Stk. 8.    Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer skal denne være kautionsforsikret. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.

§ 18. Stk. 9.    Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

§ 19.                Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

 

Kap 6. Regnskab og revision

 

§ 20. Stk. 1.    Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til 31. december 2009.

§ 20. Stk. 2.    Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

 

§ 20. Stk. 3.    Regnskabet tilstilles revisorerne inden den 1. Februar og skal af disse være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

§ 21. Stk. 1.    Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.

 

§ 21 Stk. 2.     Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 5.000,00.

 

Kap. 7. Forskellige bestemmelser

 

§ 22.                Fremkommer der spørgsmål hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 23. Stk. 1.    Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver mindst 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

§ 23 Stk. 2.     Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.

§ 24.                Omkostningerne til foreningens stiftelse afholdes af foreningen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. Juni 2009

Opdateret efter ekstraordinær generalforsamling Onsdag d. 23. marts 2011

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *