Generalforsamling, 4. april 2024, referat

Tilstede: Bestyrelsen + fire matrikler

Referent: Anne Sandal.

 1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  1. Det har været et tilforladeligt år.
  2. Der er lavet nogle opdateringer af legepladser, retning og beskæring af træer. Gartneren holder fortsat øje med de grønne områder. Det er målet at udvide blomsterengen. 
  3. Vi er ikke bekendt med oversvømmelser, selvom der har været meget vand. Hyldevangen er nu oprettet som forening, og bidrager til fællesarealerne efter størrelse. 
  4. Colas har fortsat passet på asfalten. Der har været nogle mindre skader i forbindelse med snerydning. Det er dog bestyrelsens vurdering, at det vil være svært at føre bevisbyrden. 
  5. Regnvandsbassinerne er noget tilgroede. Det er aftalt med gartneren, at det skal beskæres ved lejlighed. Bassinerne trænger til oprensning. Der er kontakt med Aarhus Vand, der skal tage stilling til forløbet, og som skal oprense bunden. 
  6. Der er bestilt maler til legepladserne, der planlægges malet i løbet af foråret.
 1. Aflæggelse af regnskab
  1. Budgettet er i grove træk fulgt. Der har været et større træk på snerydning i år, men det stemmer fint med det, som kontingentet blev hævet med sidste år. 
  2. Alle medlemmer har betalt kontingent i år.
  3. Der har været undersøgt, om vi kan etablere en højrentekonto til vores opsparing. Det har vist sig ikke at være muligt for en forening. 
  4. Der er ingen yderligere spørgsmål til regnskabet, som dermed godkendes. 
 1. Indkomne forslag
  1. Der er indkommet et forslag om vedligehold af branddam. Som det fremgår af formandens beretning, er dette sat i værk ved Aarhus Vand. Vi må ikke selv gøre noget i første omgang. Bestyrelsen sørger for at følge op på det, så branddammen fortsat har en funktion. 
  2. Der er indkommet forslag om fældning/beskæring ved den store sø, da bevoksningen her er til gene for de nærmeste matrikler. Bestyrelsen går en tur med gartneren rundt, samt kontakter Aarhus Kommune i forhold til de træer, de er ansvarlige for. 
 1. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og evt. indskud
  1. Der er ikke yderligere spørgsmål til budgettet, som dermed godkendes. 
 1. Valg til bestyrelsen
  1. Der er ikke yderligere opstillede. Kim Larsen, Karen Henneberg og Anne Sandal genvælges. 
 1. Valg af revisor og suppleant
  1. Revisor Glenn Danielsen og revisorsuppleant Anne Bøgh Fangel genvælges. 
 1. Evt
  1. Intet at bemærke

Bestyrelsesmøde 29/2 2024 – referat


 1. Siden sidst
  1. Snerydning har knækket en plade. Anne kontakter grundejer og opfordrer ham til at kontakte Balskilde direkte, så hans forsikring kan dække det. 
  2. Sidste år besluttede vi, at vi ville droppe græsslåning foran husene. Status nu er, at det går fint på langt de fleste matrikler. Der er et par enkelte, der ikke overholder aftalen om selv at slå – og det har kostet et mindre ekstra beløb på grønt vedligehold. 
  3. Rasmus har gennemgået legepladserne. Det ser fint ud, men de trænger til at blive malet. Rasmus tager fat i Tanja for at se, hvad det vil koste. Vi afventer tørvejr. 
  4. Der har været en henvendelse omkring beplantning ved søen.Det er aftalt med gartneren, at der skal beskæres, hvilket er igangsat. 
  5. Der er lavet en gennemgang af området med gartneren, hvorefter der er vedtaget en samlet beskæringsplan. Bl.a. er der beskåret i de nederste grene i rundbuen. Der sås ved gennemgang at buskene ved petanque-banen trænger særligt til beskæring. 
  6. Der er fundet revner i stierne efter snerydning. Vi kontakter Colas med henblik på at vurdere, hvordan skaderne er opstået. Vi forsøger at lægge ansvaret over på hvidt vedligehold, men det er usikkert, om vi kan løfte bevisbyrden.
  7. Vi afventer mere information om, hvordan de nye grundskyldsregler påvirker os i forhold til fællesarealerne, som vi har omtrent 3 ha af. Umiddelbart forventer vi, at “friarealerne beskattes ud fra 1/10 del af grundværdien for 1m2 for et standardiseret enfamilieshus med samme beliggenhed som arealet og en grund af standardstørrelsen”, jf. brev. 
  8. Der har generelt været stor glæde over blomsterne på højen. 
  9. Karen har undersøgt om det er muligt at få overflyttet vejfonden til en højrentekonto. Det har vist sig ikke at være muligt for en forening som os. Vi kan højst få 1,25% i rente. Vi vurderer, at det ikke er besværet værd. 
 1. Regnskab
  1. Karen præsenterer regnskabet. Det har vist sig, at kontingentforhøjelsen var en god prioritering, og regnskabet ser fint ud. En del af det hvide vedligehold er først faktureret i 2024, og derfor er hvidt og grønt vedligehold relativt for lavt. Vi overfører budgettet fra 2023 til 2024. Vi er opmærksomme på, at det hvide vedligehold har været større i år end vanligt (indtil videre 72.164 kr for hvidt vedligehold inkl. fejning). Vi vurderer dog, at det godt kan balancere. 
 1. Dato for generalforsamling 
  1. 4. april kl. 19:30. Jon booker fritidshuset. Invitationer skal printes og på facebook. Karen tager sig af dette. 
  2. Karen, Kim Larsen og Anne er på valg. De modtager alle genvalg. 
 1. Status på den store forening
  1. Hyldevangen har nu oprettet en grundejerforening, og dermed er området fuldt udbygget, og alle er medlem af den store forening. Vi undersøger, om det påvirker vores andel af kontingentet. 
  2. Der fortsættes med at så flere blomster, og der plantes flere træer ved Solbjerg Hedevej (hvor de etablerede træer har været udsat for hærværk). 
  3. Buskene på volden er klippet.
  4. Der er lagt bark ind i buskadset, og gartneren kigger på udskiftning af bærbuske. 
  5. Der har været renset op i riste og afløb. 
  6. Der er lukket et hul i en hæk ud mod fællesarealet.
  7. Der er skader på nogle af kantstenene i forbindelse med snerydning. Erik ser på dette.
 1. Evt. 
  1. Intet at bemærke

Parcelforeningen Solvangen, Generalforsamling 29-03-23 – Referat

 1. Valg af dirigent og referent

a. Dirigent: Lone Aron

b. Referent: Anne Sandal

Det konstateres, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

a. Der er sat redningskranse op ved de to søer, finansieret af Trygfonden. Der bliver løbende holdt øje med legepladser og de grønne områder, hvor der dog ikke har været nævneværdigt vedligehold. Det grønne område ved højen er blevet sået til med vilde blomster, arealet udvidedes i efteråret. Der har været nogle indbrud i løbet af året – heraf en opfordring til at passe på hinanden, evt. opsætte skilte med nabohjælp. Politiet har ikke umiddelbart haft forventninger om, at det kan opklares.

Den store grundejerforening. Vi hører meget lidt fra de forskellige komplekser. Hyldevangen (Dansk Byggeselskab) er gået konkurs. Der er endnu ikke etableret en grundejerforening her, det forventes at konkursboet betaler til grundejerforeningen.

Det bemærkes, at det grønne område generelt ser pæne ud. Her er der uenighed, og der er nogle bede ved indkørsel til Hasselvangen, hvor der er en del buske, der er gået ud. Bestyrelsen går en rundtur med den store grundejerforening, der har ansvaret for det, og bestyrelsen sørger for at stille det som forslag til deres grundejerforening.

3. Aflæggelse af underskrevet regnskab.

a. Regnskabet kan ses på vores hjemmeside (solvangen.org, under fanen økonomi).

Der spørges til reservekontoens funktion. Det er for bestyrelsen uklart, hvorfor den engang blev oprettet, og dermed følger ønsket om at nedlægge denne.

Der spørges til budget 2023 for legepladsrenovering. Der er en forventning om, at denne udgift flyttes til den store grundejerforening, derfor er der ikke afsat noget på budget her. Vi vil fortsat blive ved med at holde opsyn, men der er en opfordring til alle medlemmer om løbende at melde til bestyrelsen, hvis der er noget, der skal vedligeholdes.

4. Rettidigt indkomne forslag fra Bestyrelsen og medlemmerne.

a. Der er forslag om oprensning/beskæring af buskads af branddammen (det lille regnvandsbassin). Det er kommunens ansvar. Grundejerforeningen retter henvendelse til Aarhus Vand for at få dem til at reagere.

b. Der er forslag om at gøre adgangen over volden (fra Solbjerg Hedevej til den grønne kile) mere tilgængelig (evt. med en naturlig trappe). Bestyrelsen går videre med det.

4.1 Indkomne forslag fra bestyrelsen

Forslag 1: Bestyrelsen anbefaler, at vi fjerner klipningen af de grønne arealer foran de enkelte parceller. De seneste år har områdets gartner klippet græsset foran de enkelte huse. Fremadrettet vil den opgave pålægge den enkelte husstand. Ved at fjerne denne opgave sparer foreningen 30.000 kroner årligt.

Det bemærkes, at det i så fald vil blive meget uens klippet, hvorimod det nu ser meget fint ud.

Det bemærkes, at det skal være helt entydigt, hvem der i så fald skal klippe hvad.

Det blev stemt om forslaget: 10 stemmer for, 3 imod. Forslaget vedtages.

Forslag 2: Bestyrelsen anbefaler, at vi nedlægger reservefonden og overfører beløbet til vejfonden.

Det bemærkes, at Bestyrelsen ikke ved, hvad det oprindelige formål med reservefonden er. Samtidigt er der et ønske om at udvide vejfonden.

Det bemærkes, at der er en del udgifter i Djursland Bank. Vi betaler mere, fordi vi er en forening, og dertil kommer nogle faste gebyrer.

Det bemærkes, at der ikke umiddelbart er nogle udgifter forbundet med at have flere konti, og at vi ikke kan trække penge ud af vejfonden igen, når de først er flyttet derover.

Der blev stemt om forslaget, 12 stemmer for, 1 imod. Forslaget vedtages.

Forslag 3: Bestyrelsen anbefaler, at vi flytter 50.000 kroner fra Foreningskontoen til vejfonden.

Det bemærkes, at vi fortsat har 200.000 kr. stående på foreningskontoen.

Der blev stemt om forslaget. 11 stemte for, 2 imod. Forslaget vedtages.

Forslag 4: Bestyrelsen anbefaler, at vi hæver indbetalingen til vejkontoen fra 25.000 kroner til 40.000 kroner årligt for at spare nok op til ny asfalt.

Det bemærkes, at de 30.000 kr. der er afsat i budget, alene dækker det løbende vedligehold, som Colas laver for at forlænge levetiden af den eksisterende asfalt. Til orientering bruger den store grundejerforening bruges 45.000 på samme.

Der blev stemt om forslaget. 11 stemte for, 1 imod, 1 blank. Forslaget vedtages.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen anbefaler at hæve kontingentet til 3.000 kroner per husstand fra og med indeværende år (fra 2600 kr.).

Det bemærkes, at årsagen til stigningen skyldes foreningens økonomi. Foreningen har kørt med underskud de seneste to år, dertil kommer stigende priser og et ønske om at øge opsparingen til asfalt.

Der stemmes om forslaget. 11 stemmer for, 2 imod. Forslaget vedtages.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Jon Holm-Pedersen, Kim Østrup og Rasmus Stensgaard genvælges, ingen andre stiller op.

Kjeld Stoltenborg genvælges til suppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Glen Danielsen og revisorsuppleant Anne Bøgh Fangel genvælges.

8. Status for den store grundejerforening

Kim Larsen (rep. fra den store grundejerforening) er ikke til stede. Status gives af Jon Holm.

Det forventes ikke, at de hæver kontingentet i år – det hører vi mere om, når de har afholdt generalforsamling. Der har været en del kontakt med kommunen og bygherre ved Hyldevangen angående kontingent. Det er endnu ikke afklaret, hvem der betaler kontingentet herfra.

Der er fokus på at få opsat spærring, så stisystemet ikke kan tilgås med bil.

Gartneren har opmærksomhed på blomsterengen på højen. Det er uklart, om der skal fjernes jord eller justeres lidt i bedene.

Der spørges til fremtidige planer for bussen i forhold til den oprindelige plan om at bussen skulle rundt i Hasselvangen. Da der blev givet tilladelse til vejbump, blev der samtidigt gjort opmærksom på, at denne plan var ændret.

9. Eventuelt

Det bemærkes, at vi måske kan opnå en økonomisk gevinst ved at flytte pengene fra vejkontoen til en højrentekonto. Karen undersøger dette nærmere.

Det bemærkes, at Bestyrelsen skal være opmærksom på, om den store grundejerforening betaler tilstrækkeligt til vejfonden – evt. følge op på dette ved deres næste generalforsamling.

Der er nogle bede ved indkørslen til Hasselvangen, hvor der er en del buske, der er gået ud. Bestyrelsen går en rundtur med den store grundejerforening, der har ansvaret for det, og bestyrelsen sørger for at stille det som forslag til deres grundejerforening

Det gøres opmærksom på, at der er en del fonde (eksempelvis Solbjergfonden) at søge i forhold til legepladserne. Der opfordres til, at alle gerne må søge.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, 2023 i Parcelforeningen Solvangen

                                                                                                  2023

Generalforsamlingen for Parcelforeningen afholdes onsdag den 29. marts 2023, klokken 20.00 i Solbjerg fritidscenter, hovedgaden 88, 8355 Solbjerg.

Der vil være kage og forfriskninger til alle fremmødte.

Der er følgende agenda til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af underskrevet regnskab. Regnskabet kan ses på vores hjemmeside (solvangen.org, under fanen økonomi).

4. Rettidigt indkomne forslag fra Bestyrelsen og medlemmerne. (Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)

4.1 Fra bestyrelsen

Bestyrelsen anbefaler, at vi fjerner klipningen af de grønne arealer foran de enkelte parceller. De seneste år har områdets gartner klippet græsset foran de enkelte huse. Fremadrettet vil den opgave påligge den enkelte husstand. Ved at fjerne denne opgave sparer foreningen 30.000 kroner årligt.

4.2

Bestyrelsen anbefaler, at vi nedlægger reservefonden og overfører beløbet til vejfonden.

4.3

Bestyrelsen anbefaler, at vi flytter 50.000 kroner fra Foreningskontoen til vejfonden.

4.4

Bestyrelsen anbefaler, at vi hæver indbetalingen til vejkontoen fra 25.000 kroner til 40.000 kroner årligt for at spare nok op til ny asfalt.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler at hæve kontingentet til 3.000 kroner per husstand fra og med indeværende år.

– Årsagen til stigningen skyldes foreningens økonomi. Foreningen har kørt med underskud de seneste to år, dertil kommer stigende priser og et ønske om at øge opsparingen til asfalt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år.)

– På valg til bestyrelsen er:  Jon Holm-Pedersen, Kim Østrup og Rasmus Stensgaard.

Alle modtager genvalg

Ingen suppleanter er på valg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

– Revisor Glen Danielsen og revisorsuppleant Anne Bøgh Fangel er på valg. (Vælges hvert år) Begge modtager genvalg

8. Status for den store grundejerforening

     9. Eventuelt

Vel mødt

Parcelforeningens bestyrelse

Referat, møde i bestyrelsen, grundejerforening d. 1/3

Tilstede: Karen, Jon, Kim Ø, Rasmus, Anne

Afbud: Kim L.

Referent: Anne

Ad 1: Status siden sidst:

Der har været kontakt med gartneren i forhold til ”erstatningstræer”, tilbageklipning af div. buskads. Kim går en runde med gartneren.

Generelt kører grønt og hvidt vedligehold som det skal. Jon kontakter Kim i forhold til entreprisen på hvidt vedligehold.

Blomsterengen udvides.

Vi skal være opmærksom på, om legepladserne skal males igen. Rasmus holder øje. Det er den store grundejerforening, der betaler.

Ad. 2: Økonomi:

Regnskabet er afsluttet, vi ender med et underskud på ca. 32.000.

Bestyrelsen foreslår en kontingentforøgelse, så kontingentet samlet set er 3000 kr. pr. husstand. Dermed kan vi øge indbetalingen til asfaltkontoen.

Kantklipningen rundt ved parcellerne foreslås sløjfet, da det koster 30.000 kr./år.

Vi har pt. 3 konti: En foreningskonto, en reservekonto og vejkontoen. Vi lukker reservekontoen, beløbet her føres over til foreningskontoen, hvor vi fastholder en reserve på 200.000. Resten overføres til asfaltkontoen. VI er opmærksomme på, at vi næste år skal have åbnet en ny konto, så vi ikke overskrider 750.000 kr.

Ad. 3: Generalforsamling onsdag d. 29/3 kl. 20.00

Skal afholdes inden 1. april 2023, indkaldelse tre uger før.

På valg: Kim Ø., Rasmus, Jon (modtager alle genvalg)

Der er kage, kaffe, øl og vand (Jon sørger for dette, Kim Ø bakker op)

Jon opdaterer dagsordenen og oploader regnskab på hjemmesiden.

Ad. 4: Evt:

Ingen bemærkning

Bestyrelsesmøde Parcelforeningen Solvangen Onsdag d. 21/9/22

Tilstede:           Jon, Kim Ø, Rasmus, Kim L, Anne

Ad 1:                 Opsamling fra generalforsamling.

Der blev lavet en kort gennemgang af hovedpunkterne.

Ad 2:                 Hvad er der sket siden sidst?

Der er plantet grønt på højen, der skal sås igen. Vi forsøger at få sået flere frø, Jon og Kim vender det og evt. øvrig pleje af området med gartneren. Vi er opmærksomme på, at det afblomstrede område skal slås og det slåede vegetation fjernes inden marts.

Der er foretages reparation af revner i stierne. Colas står for dette.

Der er sprøjtet for græs på fliserne ned mod asfalten for at beskytte denne.

Der er endnu ikke etableret en grundejerforening i Hyldevangen. Vi har været i dialog med kommunen med henblik på at sikre, at området bliver leveret i den stand, som det skal være.

Der er foretaget reparation af trappe ved legepladsen.

Ad 3:                 Vedligehold af området

Der er kommet en henvendelse angående lavthængende grene i buen. Tilsvarende er der et ønske om at beskære buskene ved petanquebanen. Vi får gartneren til at se på det.

Der er en kloak ud for nr. 1, som synes at have svært ved at tage vandmængderne.

Aarhus Vand står for oprensning af vandbassinerne.

Vi har ansøgt om to redningskranse til overløbsbassinerne. Vi afventer svar hos TrygFonden.

Der er blevet gjort opmærksom på, at der bliver kørt på stierne. Der opsættes bomme, så det ikke er muligt at køre her. Dette gøres af Dansk Byggeselskab eller af kommunen.

Der er problemer med at nogle af bommene ikke kan lukke pga. placering af sten. Den store grundejerforening v/Kim Larsen tjekker op på bommenes tilstand.

Ad 4:                 Økonomi

                          Alle har betalt kontingent.

Ad 5:                 Den store forening.

                          Der er ikke noget at bemærke.

Ad 6:                 Eventuelt:      

                          Der er ikke noget at bemærke.

Referat – Ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen, 27/4-2022 kl. 20.00 Beboerhuset, Solbjerg Hovedgade 88.

Fremmødte

Bestyrelsen: Jon Holm Pedersen, Karen Kring Henneberg, Rasmus Stensgaard, Kim Østrup

Derudover 4 fremmødte grundejere

Valg af dirigent og referent.

Formanden tog rollen som referent

Dirigent blev Rasmus Stensgaard

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt pr. Brev og via hjemmeside.

Tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er rykket ca. en måned på grund af eftervirkninger af Corona. Det forventes, at Generalforsamlingen vil blive afholdt rettidigt i 2023.

Formandens beretning

Corona har jo sat sit præg på foreningens arbejde og denne beretning dækker således over perioden fra generalforsamlingen i 2021, der blev afviklet den 14 juni 2021 og frem til nu.

Og ganske ærligt, så er her ufatteligt roligt.

Der er blevet udført vedligehold på asfalt i området, og ellers er året gået sin vante gang med grønt vedligehold og en del hvidt vedligehold.

Jeg har talt med vore gartner og han beretter, at der generelt er rigtigt pænt i området. Der er blevet sat en del affaldsspande op, og der er langt mindre smidt affald, men spandene er fyldt.

Det er også EV have og Park, der står for at etablere blomsterengen på højen og grundet tørken, kan vi nok først forvente at se blomster i maj eller hvornår nu, vandet kommer.

Forudsat, at det bliver en succes, så vil vi se på at udvide blomster-området til næste år.

Ifølge Gartneren er der igen begået hærværk mod beplantningen oppe ved den ene sø ved legepladserne. Dette hører teknisk set ind under den store forening, men vi vil i fællesskab se på, hvad der kan gøres, og hvordan vi bedst sikrer nyplantning.

Vi håber, at grundejerne i området vil være ekstra observante og melde ind til bestyrelsen, hvis de ser nogen ødelægge eller fælde den fælles beplantning, så vi kan sende en regning ud, i stedet for at alle skal betale for reparere skader.

Lokalt var der nogen forsøg på indbrud i december, hvor politiet var ude og besigtige indbruddene.

Her i det lille sidste års tid har der desuden været fuldt tryk på byggeriet på Hyldevangen, og mildt sagt, så har bygherren ikke ligefrem udvist respekt for områdets arealer. Jeg har holdt møder med bygherren og været i tæt dialog med kommunen.

Det har blandt andet resulteret i, at der er udstedt flere påbud til bygherren. Samlet ahr vores indsats båret frugt, i og med at flere af vores klagepunkter er blevet rettet.

Regnskab

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kassereren. Der var enkelte spørgsmål.
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forlag

Budget og kontingent

Bestyrelsen havde anbefalet at kontingentet blev fastholdt på nuværende niveau.

Under gennemgang af budgettet blev det diskuteret om der blev sat nok af til asfalt, og det blev besluttet at bestyrelsen ser på at få foretaget en ny beregning af omkostninger forbundet med asfalt.

Derudover var der var der bekymring over, at vi umiddelbart ser ud til at få endnu et år med underskud. Bestyrelsen vil holde ekstra øje med tallene i år.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen og kontingentet bliver fastholdt på nuværende niveau.

Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er: Kim Larsen, Karen Kring Henneberg og Carsten Tolderlund.

Kim Larsen, Karen Kring Henneberg modtog genvalg
Carsten Tolderlund modtog ikke genvalg.                                            

Der var ingen kandidater, der ønskede at stille op, så i stedet indtrådte suppleant Anne Dissing Sandahl i bestyrelsen

Ny suppleant til bestyrelsen blev Anne Stephansen

Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg til revisor: Glen Danielsen
Glen Danielsen modtog genvalg

På valg til revisorsuppleant: Anne Bøgh Fangel.
Anne Bøgh Fangel modtog genvalg

Den store Grundejerforening

Den store Grundejerforening har endnu ikke afholdt generalforsamling og da Kim Larsen var fraværende var der ikke yderligere nyt andet end det, der allerede er nævnt. Nyt fra foreningen kan sikkert læses i kommende referat fra Parcelforeningen.

Eventuelt

Har var intet at sige. Efter generalforsamlingen blev der hygget med kaffe, kage og vand.

Generalforsamling 2022

Vi har i går omdelt invitationen til dette års generalforsamling. Som også kan ses nedenfor. Regnskabet er netop gjort tilgængelig her på hjemmesiden under fanen “økonomi”.

                                                                                               

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen

Generalforsamlingen for Parcelforeningen afholdes onsdag den 27. april 2022, klokken 20.00 i Solbjerg fritidscenter, hovedgaden 88, 8355 Solbjerg.

Der vil være kage og forfriskninger til alle fremmødte.

Der er følgende agenda til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af underskrevet regnskab. Regnskabet kan ses på vores hjemmeside (solvangen.org, under fanen økonomi).

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. (Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler fastholdelse af det nuværende kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år.)

– På valg til bestyrelsen er:  Carsten Tolderlund, Karen Kring Henneberg og Kim Larsen.

Karen Kring Henneberg og Kim Larsen modtager genvalg.

Carsten Tolderlund modtager ikke genvalg.

Ingen suppleanter er på valg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

– Revisor Glen Danielsen og revisorsuppleant (Anne Bøgh Fangel) er på valg. (Vælges hvert år) Begge modtager genvalg

8. Status for den store grundejerforening

     9. Eventuelt

Vel mødt

Parcelforeningens bestyrelse

Nederst på formularen

       

Referat fra bestyrelsesmøde i Parcelforeningen Solvangen d. 16/3-2022

Deltagere: Jon, Kim Ø., Rasmus, Karen, Carsten

Afbud: Kim Larsen

Dagsorden og referat:

 1. Referat fra sidste møde

Ingen kommentarer

 • Økonomi

Der er dukket nogle ekstra fakturaer frem vedr. snerydning. Der brugt flere penge på snerydning

Regnskabet er klar til godkendelse på generalforsamlingen. Budgettet blev gennemgået og der blev lavet nogen små tilretninger. Budgettet er klar til godkendelse på generalforsamlingen.

 • Vedligehold af området

Vi er meget tilfredse med grønt/hvidt vedligehold i området. Det er rart med en lokal og stabil leverandør, der også selv tager initiativer.

Den planlagte ”blomstereng” på 2000 m2 ved Højen, anlægges i foråret 2022. 

Dæk-gyngerne på legepladsen er nedslidte og udskiftes i foråret 2022.

 • Foreningen generelt

Byggeriet ved Hyldevangen nærmer sig en afslutning. Det har været vanskeligt at komme i dialog med byggeleder, bygherre og entreprenører og diskutere problemer under byggefasen. Vi håber på bedre kommunikation, når byggeriet overgår til privat eje.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling til afholdelse i slutningen af april 2022 i Solbjerg Fritidscenter.

 • Den store Grundejerforening

Ingen opdatering

 • Eventuelt

Ingen indlæg

Referat – Ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen, 14/6-2021 kl. 20.00 Hasselvangen 251, 8355 Solbjerg

Fremmødte:

Bestyrelsen: Jon Holm Pedersen, Karen Kring Henneberg, Rasmus Stensgaard, (Kim Larsen), Carsten Tolderlund

Derudover 7 fremmødte grundejere

 1. Valg af dirigent og referent.

Lone Aron blev valgt som dirigent.
Carsten Tolderlund blev valgt som referent

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt pr. brev, Facebook og hjemmeside.

Tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er rykket ca. 2 måneder pga. Covid-19 restriktioner.

Generalforsamlingen godkendte indkaldelsen.

 • Formandens beretning

Sidste års generalforsamling foregik 22/6 2020 ligeledes i disse skønne lokaler. Sidste år var der seks fremmødte udover bestyrelsen. Dejlig at se, at det er slået i år.

Det har været et år med Corona, en masse frost, men ellers ganske stille.

Af større ting fra året, der er gået vil jeg nævne:

at Rasmus fra bestyrelsen har sørget for at skifte kæder på den ene legeplads, det var lige ved årsskiftet og vi roste ham selvfølgelig til skyerne i facebookgruppen.

Der var nogle stykker fra området, der deltog i ”hold Solbjerg rent” 16 april og der blev da også fjernet en del skrald, det er vi glade for.

I den forbindelse kan jeg nævne, at den store forening i samråd med os har sørget for, at der er indkøbt flere skraldespande, som er sat op flere steder i området. Blandt andet ved højen, legepladserne og rundt på stisystemerne. Ifølge vores gartner, så er skraldespandene ofte helt fyldte, og det er også mit indtryk, at der lander flere hundeposer i skraldespande og færre i hække og læhegn, efter at der er kommet flere skraldespande til.

20. april blev stolperne på gyngestativerne udskiftet. Vi nævnte på sidste års generalforsamling, at der var råd i nogle af stolperne, og derfor valgte vi simpelthen at få dem alle udskiftet nu, så stativerne nu står på stålspær. Samtidig blev der også opsat en ny babygynge og udskiftet et bræt i legeskibet.

Derudover kan jeg nævne, at jeg har været på rundtur i området med formanden for den store grundejerforening og Colas, der står for asfalt vedligehold. Der er en række revner og skader på asfalten, der skal repareres, og mange af de reparationer blev udført torsdag i ugen før generalforsamlingen.

Derudover blev det også anbefalet at få fjernet det græs, der vokser mellem stenene rundt langs alle vores stikveje. Og det er en opgave, som gartneren løser.

Fordelen ved at udføre løbende vedligehold på asfalten er naturligvis, at det forlænger asfaltens levetid.

I samme ombæring ved rundturen fandt vi ud af, at Aarhus Vand har anvendt asfalt i en forkert farve, der hvor der er pillet ved regnvandsbrøndene. Vi har forsøgt at finde den ansvarlige for at få dem til at ændre det, men det blev afvist. Så vi må leve med tofarvet asfalt

Årets frost udløste en del ekstra regninger til hvidt vedligehold, men de fremgår først af regnskabet for 2021.

I ugen inden generalforsamlingen blev der også etableret bump i hele området. Det er den store grundejerforening, der har taget initiativ til at få etableret bump på foranledning af medlemmerne.

Derudover har jeg også haft lidt snakke med dansk byggeselskab, der er ved at udbygge den sidste storparcel. De er bedt om at rydde op og holde bedre orden. Og det må vi så se, om det bliver gjort, når de er færdige.

Samlende vil jeg sige, at området fungerer rigtigt godt. Her er pænt og ryddeligt, gartneren gør en fremragende indsats. Vi er for kedelige til at huse soundboxe og ungdomsfester. Til gengæld har vi masser af harer.

 • Regnskab

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kassereren. Der var enkelte opfølgende spørgsmål.
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

 • Indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget et forslag vedr. græsslåning foran parceller.

I takt med at flere grundejere får installeret robotplæneklippere til deres græsplæner, kniber det med at huske forpligtelsen til også at slå græsset fra skel til vej på stikveje og stier (De ”grønne fortov”) Disse fortov/rabatstykker ser derfor meget uens/ujævne ud.

Der er stillet forslag om at vedligehold af græsstykkerne overgår til Parcelforeningen og indgår i den øvrige græsslåningsplan.

Der er på forhånd indhentet 2 tilbud på vedligehold fra vores gartner.

Årlig udgift for græsslåning uden buskrydning under hæk: 30.000 kr. årligt.
Årlig udgift for græsslåning med buskrydning under hæk: 40.000 kr. årligt

Efter en indledende præsentation/diskussion blev der foretaget afstemning om forslag til vedligehold uden buskrydning under hæk. Der var 10 stemmer tilgængelige under afstemningen.                                                         

4 stemte imod forslaget om vedligehold uden buskrydning
6 stemte for forslaget om vedligehold uden buskrydning

Forslaget blev vedtaget.

 • Budget og kontingent

Budgettet blev fremlagt og gennemgået af kassereren.                                                                             

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.                                              Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau

 • Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er: Johan Hardang Vium, Jon Holm-Pedersen, Rasmus Stensgaard.

Jon Holm-Pedersen og Rasmus Stensgaard modtog genvalg
Johan Hardang Vium modtog ikke genvalg.                                            

Kim Østrup fra Hasselvangen 7 blev valgt til bestyrelsen

 • Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg til revisor: Glen Danielsen
Glen Danielsen modtog genvalg

På valg til revisorsuppleant: Anne Bøgh Fangel.
Anne Bøgh Fangel modtog genvalg.

 • Status for den store grundejerforening (Grundejerforeningen Hasselvangen)

Der er blevet brugt ekstra penge på hvidt vedligehold da vinteren har været hårdere end forventet.

Et gartnerfirma har bedt om lov til at byde på opgaven for grønt/hvidt vedligehold i området. Vi afventer deres tilbud og tager derefter en grundig vurdering af pris, kvalitet, pålidelighed.

Det overvejes om aftalen med grønt vedligehold skal udvides med ekstra vedligehold af bede og stier. Der er i øvrigt opsat flere affaldsspande bla. til ”hundeposer”.

Der er lavet vejbump på ”Buen” i Hasselvangen for at matche ønsket om generelt lavere hastighed på vejene i Solbjerg. Bumpene mangler den sidste godkendelse og tjek fra entreprenøren.

 • Eventuelt

Ingen emner

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:

Jon Holm-Pedersen

Næstformand:

Carsten Tolderlund

Kasserer:

Karen Kring Henneberg

Øvrige medlemmer:

Kim Larsen, Rasmus Stensgaard, Kim Østrup

Suppleanter:

Keld Stoltenborg, Anne Dissing Sandahl

Revisor:

Glen Danielsen

Revisorsuppleant:

Anne Bøgh Fangel