Referat fra bestyrelsesmøde i Parcelforeningen Solvangen d. 16-11-2017

Deltagere: Johan, Jon, Kim, Anastacia, Carsten
Afbud: René, Rasmus

Dagsorden og referat:

Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer

Økonomi
Der er pt. 1 gentagende skyldner, som dog har lovet at betale. 4 medlemmer har ikke betalt seneste kontingent. Der er fremsendt rykkere til disse 4 medlemmer.

Vedligehold af områdetSteen Balskilde har stået for vedligehold af foreningens grønne områder. Herunder vedligehold af ”volden” samt udskift og pleje af træer, buske og bede. Der har været utilfredshed med kvaliteten af arbejdet, og der er fremsendt flere fakturaer fra udbyderen. Der har også været uenighed om hvilke opgaver, der er omfattet af tidligere fremlagte tilbud. Aftalen er derfor blevet opsagt.

Firmaet Hverdagsliv.dk v/Morten Pedersen (Storparcel 9,13 og 14) står fremover overordnet for vedligehold af de grønne områder samt snerydning/vintervedligehold.

Vagn Kloster står for de grønne områder. Han har entreret med flere underleverandører til diverse opgaver.

Steen Balskilde skal stå for vintervedligehold af ”buen” (selve Hasselvangen).

Vagn Kloster står for vintervedligehold af stikveje, sideveje og stier.

Der er indgået aftale om betaling pr. udført omgang vintervedligehold.

Der satses på at indgå en fastprisaftale for vedligehold af de grønne områder til foråret.

Bestyrelsen har modtaget henvendelser om små problemer i de grønne områder. Dog ikke noget, der skal tages action på.

De ny opsatte skraldespande fungerer ikke helt efter hensigten. Der smides stadigvæk ”hundeposer” i det fri. Bestyrelsen håber på, at problemet aftager. Ellers følges der op med en opfordring/kampagne.

Foreningen generelt
Der er stadigvæk problemer med vand langs med bagsiden af volden ud mod Solbjerg Hedevej.

Der samles en del overfladevand bag den nederste del af volden. Problemet skyldes formodentligt ikke selve volden. Der opfordres til at de enkelte medlemmer selv finder løsninger, der passer til de konkrete problemer og haver/grunde. Foreningen kontakter Vagn Kloster og spørger, om han har nogen tips & tricks til at løse problemet.

Parcelforeningen Solvangens Facebookside har nu 44 medlemmer. Der gøres fremover mere for at agitere på denne side. Herunder info vedr. generalforsamling. Der opfordres til at medlemmerne spreder info om siden til naboerne, så vi kan få alle husstande med i gruppen. Jon besvarer spørgsmålet omkring vand i have, som er blevet stillet på facebooksiden.

Der er blevet opmalet cykelsti på Solbjerg Hedevej. Kommunen ønsker at føre cykelstien helt ud til Mødebro Parkvej men har ikke en konkret løsning for hvordan den skal udformes/udføres. Jon har kontakt til Kommunen.

Arbejdet med etablering af dræn i ventilbrønde til fjernvarme, er afsluttet. AVA har fremsendt dokumentation for det udførte arbejde, og der er afholdt syn/overlevering. De berørte områder får påfyldt nyt asfalt til næste år når belægningen har ”sat sig”.

Bestyrelsen har modtaget forespørgsel om skiltning af hastighedsbegrænsning i området. Bestyrelsen har diskuteret forslaget, men opfordrer til dialog medlemmerne imellem frem for forbudsskilte og påbudsskilte.

Der er afholdt møde i Solbjerg Fællesråd. Der var arrangeret forplejning, hvilket trak flere folk til mødet. Der var bl.a. indslag om hvordan man ansøger om midler fra diverse fonde. Fællesrådet opfordrer til, at man tager initiativer i byen og lave flere folkelige indslag.

Den store grundejerforening
Der er stadigvæk meget ringe opbakning og tilslutning til bestyrelsesarbejdet i den store grundejerforening. Enkelte afdelinger/medlemmer har ikke betalt kontingent. Der arbejdes på at inddrive de manglende indbetalinger. På trods af den manglende opbakning lykkes det dog at få den daglige drift i foreningen til at fungere.

Den store grundejerforening regner med et underskud for 2017 på ca. 40.000 kr. Det skyldes bl.a. ekstraordinære regninger/investeringer i forbindelse med vedligehold af de grønne områder, og underskuddet var delvist ventet. Man regner med at dække underskuddet ind i regnskabet for 2018.

Eventuelt
Generalforsamling 2018 foreslås afholdt tirsdag d. 14/3-2018 kl. 20 i Fritidscentret. Johan undersøger, om der er ledigt og booker lokale.