Referat af bestyrelsesmøde, d. 10. maj 2012

Tilstede: Bo, Heidi, Anne (og Henrik med på telefon)

Afbud: Rene

Dagsorden

1. Konstituering af Bestyrelse

2. Opkrævning af kontingent

3. Vedligeholdelse og godkendelse af legeplads

4. Skraldespande m.m. ved legepladser

 

Ad. 1 Konstituering af bestyrelse

Bestyrelsen konstituterede sig med Henrik Lykkeberg som formand. Anne Bøgh Fangel som næstformand og Bo Binau som kasserer. Menige medlemmer: Heidi Olivarius, Keld Stoltenborg og Rene Hansen.

Heidi udarbejder en opdateret liste over medlemmernes opgaver.

Ad. 2  Opkrævning af kontingent

Bo er ved at gøre klar til udlevering af girokort til kontingentindbetaling. Bestyrelsen besluttede at der denne gang skal lægge en seddel med der gør opmærksom på vores hjemmeside og muligheden for at tilmelde sig nyhedsbrevet. I forbindelse med uddeling vil vi desuden noterer os navnene på postkasserne, så vi kan få udarbejdet en opdateret beboerliste. Det er vigtigt i forhold til vores medlemsakb af Parcelhusejernes Landsorganisation.

Bo har netop gjort status for indbetalinger af kontingent. Der er 8 parceller der stadig ikke har betalt kontingent. Bo har givet folk mulighed for at få rettet op på det, men da dette ikke er sket vil der nu blive udsendt formelle rykkere og hvis vi stadig ikke har modtaget pengene ryger sagerne til inkasso. Vi må derfor på det kraftigste anmode folk om at få betalt deres kontingent.

Ad. 3 Vedligeholdelse og godkendelse af legeplads

Legepladserne er færdige og det eneste der nu mangler er at få givet træet imprægnering. Vi diskuterede desuden i bestyrelsen at det vil være en god ide at få legepladsfirmaet til at komme og godkende legepladsen. Vi foreslår grundejerforeningen at gøre dette, da det jo formelt er deres legeplads. Vi foreslår desuden grundejerforeningen at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan samt et tjeksskema, så vi sikrer at proceudrerne omkring vedligehold overholdes.

Ad. 4 Skraldespande m.m ved legepladser

Der er flere der har spurgt til mulighederne for at få opsat skraldespande ved legepladserne samt hundelorte-skilte generelt på fællesområderne. Rene undersøger mulighederne for  skraldespande og tjekker om vi vil kunne få vores havemand til at tømme dem regelmæssigt. Heidi undersøger mulighederne for hundelorteskilte.