Referat, møde i bestyrelsen, grundejerforening d. 1/3

Tilstede: Karen, Jon, Kim Ø, Rasmus, Anne

Afbud: Kim L.

Referent: Anne

Ad 1: Status siden sidst:

Der har været kontakt med gartneren i forhold til ”erstatningstræer”, tilbageklipning af div. buskads. Kim går en runde med gartneren.

Generelt kører grønt og hvidt vedligehold som det skal. Jon kontakter Kim i forhold til entreprisen på hvidt vedligehold.

Blomsterengen udvides.

Vi skal være opmærksom på, om legepladserne skal males igen. Rasmus holder øje. Det er den store grundejerforening, der betaler.

Ad. 2: Økonomi:

Regnskabet er afsluttet, vi ender med et underskud på ca. 32.000.

Bestyrelsen foreslår en kontingentforøgelse, så kontingentet samlet set er 3000 kr. pr. husstand. Dermed kan vi øge indbetalingen til asfaltkontoen.

Kantklipningen rundt ved parcellerne foreslås sløjfet, da det koster 30.000 kr./år.

Vi har pt. 3 konti: En foreningskonto, en reservekonto og vejkontoen. Vi lukker reservekontoen, beløbet her føres over til foreningskontoen, hvor vi fastholder en reserve på 200.000. Resten overføres til asfaltkontoen. VI er opmærksomme på, at vi næste år skal have åbnet en ny konto, så vi ikke overskrider 750.000 kr.

Ad. 3: Generalforsamling onsdag d. 29/3 kl. 20.00

Skal afholdes inden 1. april 2023, indkaldelse tre uger før.

På valg: Kim Ø., Rasmus, Jon (modtager alle genvalg)

Der er kage, kaffe, øl og vand (Jon sørger for dette, Kim Ø bakker op)

Jon opdaterer dagsordenen og oploader regnskab på hjemmesiden.

Ad. 4: Evt:

Ingen bemærkning