Referat af bestyrelsesmøde 18.1.2011

Til stede: Anne, René, Keld og Marlene
Ikke til stede: Rune og Berit

Dagsorden:
1) Opsamling af opgaver fra sidste møde
2) Budget
3) Snerydning
4) Arbejdsfordeling i bestyrelsen + honorar til bestyrelsesmedlemmer
5) Generalforsamling

Ad 1)
Bankskifte
Bo forsøgte at skifte til Danske Bank, men da han ikke selv er privatkunde, kunne dette ikke lade sig gøre…!!
Århus Lokalbank er ikke længere lukningstruet, så vi ”parkerer” projektet, da vi formentlig ikke når kr. 750.000 (loftet for fuld indskydergaranti) før om 5-6 år.

Ansvarsforsikring
Vi har endnu ikke modtaget police fra Codan – Berit følger op på dette inden udgangen af januar måned 2011.

Anne undersøger muligheden for at tegne en større samlet forsikringspakke hos Parcelhusejernes Landsforening.

Nabohjælp
Bo har ikke arbejdet videre på dette – han følger op på dette inden generalforsamlingen.

Oversigt over hvis områder, der er hvis (parcelforening ctr. grundejerforening)
Vi har fået et oversigtskort fra kommunen.

Legepladser
Der er ikke sket yderligere. Parcelforeningen Hasselvangen (Eurodan-husene) opfordres til at deltage i planlægningen og etableringen. Der er penge i grundejerforeningens kasse, så vi behøver ikke afvente kommunens bidrag.
Berit og Bo er kontaktpersoner, og har tilkendegivet, at der vil være et konkret oplæg til årets generalforsamling, hvor der vil blive gjort nærmere rede for byggeprocessen.

Ad 2)
Budget blev gennemgået, og det så fornuftigt ud – Bo gør dette + regnskab klart til GF/invitationerne.

Anne foreslog, at grundejerforeningen blev medlem af Parcelhusejernes Landsforening – god idé – vi sender forslaget videre til grundejerforeningen.

Bo opretter konto i Århus Lokalbank for Grundejerforeningen.

Ad 3)
Snerydningsfirmaet får varsel udefra, når der skal ryddes sne – varslet gives på baggrund af konkrete målinger i området. Vi stoler på deres faglighed i den henseende.

Der har måske nok været dage, hvor snerydningen virkede lidt i overkanten, men de dage er der også kun sendt regning for 1½ times arbejde, dvs. kr. 750 – det kan vi godt leve med. Hellere det, end at der bliver ryddet en gang for lidt, og at folk kommer til skade.

Generel tilfredshed i bestyrelsen – vi spørger til det igen til generalforsamlingen.

Ad 4)
Keld har lavet forslag til formel arbejdsfordeling blandt bestyrelsesmedlemmerne. Der var generelt enighed om, at dette er en god ide. Det er hermed vedtaget.

Ad 5)
Generalforsamling afholdes 24. februar 2011 kl. 19.30. Keld booker lokale + lægger meddelelse ud på hjemmesiden.

Der deles invitationer + budgetter ud inden 1. februar.
Punkter til dagsorden ud over dem, der fastsat i vedtægterne:
Ændring af vedtægter (Marlene)
Legeplads (Berit og Bo)
Info om grundejerforeningen (Keld og Marlene)
Info om overtagelse af fællesarealer (Keld)
Honorar til bestyrelsesmedlemmer (René)
Snerydning (Keld)
Grønne områder – egenvedligeholdelse (Keld)

Valg af bestyrelse
Følgende modtager gerne genvalg: Bo
Keld
René
Anne

Følgende modtager ikke genvalg: Berit
Marlene

Mangler tilkendegivelse fra: Rune (Marlene følger op)

Marlene undersøger den skattemæssige problematik omkring eventuelt honorar til bestyrelsesmedlemmer.

Der skal være 67 husstande repræsenteret på GF, før vedtægtsændringer kan vedtages.

Bo lægger invitation til GF op på hjemmesiden, og sender også en påmindelse til medlemmerne et par dage før GF.

/ Marlene