Parcelforeningen Solvangen, Generalforsamling 29-03-23 – Referat

  1. Valg af dirigent og referent

a. Dirigent: Lone Aron

b. Referent: Anne Sandal

Det konstateres, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

a. Der er sat redningskranse op ved de to søer, finansieret af Trygfonden. Der bliver løbende holdt øje med legepladser og de grønne områder, hvor der dog ikke har været nævneværdigt vedligehold. Det grønne område ved højen er blevet sået til med vilde blomster, arealet udvidedes i efteråret. Der har været nogle indbrud i løbet af året – heraf en opfordring til at passe på hinanden, evt. opsætte skilte med nabohjælp. Politiet har ikke umiddelbart haft forventninger om, at det kan opklares.

Den store grundejerforening. Vi hører meget lidt fra de forskellige komplekser. Hyldevangen (Dansk Byggeselskab) er gået konkurs. Der er endnu ikke etableret en grundejerforening her, det forventes at konkursboet betaler til grundejerforeningen.

Det bemærkes, at det grønne område generelt ser pæne ud. Her er der uenighed, og der er nogle bede ved indkørsel til Hasselvangen, hvor der er en del buske, der er gået ud. Bestyrelsen går en rundtur med den store grundejerforening, der har ansvaret for det, og bestyrelsen sørger for at stille det som forslag til deres grundejerforening.

3. Aflæggelse af underskrevet regnskab.

a. Regnskabet kan ses på vores hjemmeside (solvangen.org, under fanen økonomi).

Der spørges til reservekontoens funktion. Det er for bestyrelsen uklart, hvorfor den engang blev oprettet, og dermed følger ønsket om at nedlægge denne.

Der spørges til budget 2023 for legepladsrenovering. Der er en forventning om, at denne udgift flyttes til den store grundejerforening, derfor er der ikke afsat noget på budget her. Vi vil fortsat blive ved med at holde opsyn, men der er en opfordring til alle medlemmer om løbende at melde til bestyrelsen, hvis der er noget, der skal vedligeholdes.

4. Rettidigt indkomne forslag fra Bestyrelsen og medlemmerne.

a. Der er forslag om oprensning/beskæring af buskads af branddammen (det lille regnvandsbassin). Det er kommunens ansvar. Grundejerforeningen retter henvendelse til Aarhus Vand for at få dem til at reagere.

b. Der er forslag om at gøre adgangen over volden (fra Solbjerg Hedevej til den grønne kile) mere tilgængelig (evt. med en naturlig trappe). Bestyrelsen går videre med det.

4.1 Indkomne forslag fra bestyrelsen

Forslag 1: Bestyrelsen anbefaler, at vi fjerner klipningen af de grønne arealer foran de enkelte parceller. De seneste år har områdets gartner klippet græsset foran de enkelte huse. Fremadrettet vil den opgave pålægge den enkelte husstand. Ved at fjerne denne opgave sparer foreningen 30.000 kroner årligt.

Det bemærkes, at det i så fald vil blive meget uens klippet, hvorimod det nu ser meget fint ud.

Det bemærkes, at det skal være helt entydigt, hvem der i så fald skal klippe hvad.

Det blev stemt om forslaget: 10 stemmer for, 3 imod. Forslaget vedtages.

Forslag 2: Bestyrelsen anbefaler, at vi nedlægger reservefonden og overfører beløbet til vejfonden.

Det bemærkes, at Bestyrelsen ikke ved, hvad det oprindelige formål med reservefonden er. Samtidigt er der et ønske om at udvide vejfonden.

Det bemærkes, at der er en del udgifter i Djursland Bank. Vi betaler mere, fordi vi er en forening, og dertil kommer nogle faste gebyrer.

Det bemærkes, at der ikke umiddelbart er nogle udgifter forbundet med at have flere konti, og at vi ikke kan trække penge ud af vejfonden igen, når de først er flyttet derover.

Der blev stemt om forslaget, 12 stemmer for, 1 imod. Forslaget vedtages.

Forslag 3: Bestyrelsen anbefaler, at vi flytter 50.000 kroner fra Foreningskontoen til vejfonden.

Det bemærkes, at vi fortsat har 200.000 kr. stående på foreningskontoen.

Der blev stemt om forslaget. 11 stemte for, 2 imod. Forslaget vedtages.

Forslag 4: Bestyrelsen anbefaler, at vi hæver indbetalingen til vejkontoen fra 25.000 kroner til 40.000 kroner årligt for at spare nok op til ny asfalt.

Det bemærkes, at de 30.000 kr. der er afsat i budget, alene dækker det løbende vedligehold, som Colas laver for at forlænge levetiden af den eksisterende asfalt. Til orientering bruger den store grundejerforening bruges 45.000 på samme.

Der blev stemt om forslaget. 11 stemte for, 1 imod, 1 blank. Forslaget vedtages.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen anbefaler at hæve kontingentet til 3.000 kroner per husstand fra og med indeværende år (fra 2600 kr.).

Det bemærkes, at årsagen til stigningen skyldes foreningens økonomi. Foreningen har kørt med underskud de seneste to år, dertil kommer stigende priser og et ønske om at øge opsparingen til asfalt.

Der stemmes om forslaget. 11 stemmer for, 2 imod. Forslaget vedtages.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Jon Holm-Pedersen, Kim Østrup og Rasmus Stensgaard genvælges, ingen andre stiller op.

Kjeld Stoltenborg genvælges til suppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Glen Danielsen og revisorsuppleant Anne Bøgh Fangel genvælges.

8. Status for den store grundejerforening

Kim Larsen (rep. fra den store grundejerforening) er ikke til stede. Status gives af Jon Holm.

Det forventes ikke, at de hæver kontingentet i år – det hører vi mere om, når de har afholdt generalforsamling. Der har været en del kontakt med kommunen og bygherre ved Hyldevangen angående kontingent. Det er endnu ikke afklaret, hvem der betaler kontingentet herfra.

Der er fokus på at få opsat spærring, så stisystemet ikke kan tilgås med bil.

Gartneren har opmærksomhed på blomsterengen på højen. Det er uklart, om der skal fjernes jord eller justeres lidt i bedene.

Der spørges til fremtidige planer for bussen i forhold til den oprindelige plan om at bussen skulle rundt i Hasselvangen. Da der blev givet tilladelse til vejbump, blev der samtidigt gjort opmærksom på, at denne plan var ændret.

9. Eventuelt

Det bemærkes, at vi måske kan opnå en økonomisk gevinst ved at flytte pengene fra vejkontoen til en højrentekonto. Karen undersøger dette nærmere.

Det bemærkes, at Bestyrelsen skal være opmærksom på, om den store grundejerforening betaler tilstrækkeligt til vejfonden – evt. følge op på dette ved deres næste generalforsamling.

Der er nogle bede ved indkørslen til Hasselvangen, hvor der er en del buske, der er gået ud. Bestyrelsen går en rundtur med den store grundejerforening, der har ansvaret for det, og bestyrelsen sørger for at stille det som forslag til deres grundejerforening

Det gøres opmærksom på, at der er en del fonde (eksempelvis Solbjergfonden) at søge i forhold til legepladserne. Der opfordres til, at alle gerne må søge.