Referat af bestyrelsesmøde d. 13. februar 2014

Tilstede: Anne, Keld, Rene, Jon, og Johan

Dagsorden

  1. Liste med medlemmer til indberetning til Betalingsservice eller lignende automatisk indkrævning
  2. generalforsamling
  3. Status på økonomi og overdragelse af økonomi
  4. status grundejerforening.
  5. Status på Grønne områder
  6. Status på vintervedligeholdelse
  7. Trafikdæmpning
  8. Højhastighedstog forbi området
  9. evt

Ad. 1. Liste med medlemmer til indberetning til Betalingsservice eller lignende automatisk indkrævning
Rene arbejder videre med en liste over vores medlemmer til brug for betalingsservice

 

Ad. 2. generalforsamling
Torsdag d. 27/3 -2014 kl 19.30 vil vi afholde generalforsamling. Vi satser på at få uddelt indbydelser min. 3 uger før.
Keld laver dagsorden og indbydelse.

 

Ad. 3 Status på økonomi og overdragelse af økonomi.
17 beboere har dags dato ikke betalt kontingent for 2013. der vil blive sendt rykkere i forhold til vores rykker procedure:
2 rykkere og så til incasso.

Der vi også blive fulgt op på ældre restancer.

 

Ad. 4. status grundejerforening.
Alle kontingenter betalt.

Der bliver bygget lejeboliger på det område hvor der nu er fundamenter

 

Ad. 5 Status på grønne områder
Der er bestilt nye træer i stedet for dem der knækkede i stormen.

Legepladser i området er tilset og er i fin stand.

Gennemgang af de grønne områder med kommunen til foråret.

 

Ad. 6 Status på vintervedligehold
Ingen klager, så det må betyde at der er i orden.

Er der noget så sig til.

 

Ad. 7 Trafikdæmpning
Johan har undersøgt lokalplanen for Solbjerg Hedevej for at se, hvilke muligheder der er og generelle regler for forsyning af cykelstier og politikken i Århus Kommune. Vi har undersøgt  om der er en aktiv dialog om dette gennem fællesrådet og vil tage kontakt til de omkringliggende grundejerforeninger.

 

Ad. 8 Højhastighedstog forbi området
Der bliver lavet en VVM redegørelse og derefter skal der tages en beslutning om endelig linieføring inden 2024.

se evt. http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/09/Togfonden.aspx

https://www.facebook.com/groups/632352043471296/?fref=ts

 

Ad. 9 evt

Vi vil bede kommunen om at lave forhøjede indkørsler med chaussésten med indkørslerne til pilevangen og de hvide eurodanhuse?

 

Keld kontakter grundejerforening