Referat fra stiftende generalforsamling tirsdag den 16. juni 2009

Deltagere: Ca. 55 husstande var repræsenteret ud af 102 mulige.
Gæst: Ingeniør Helge Haubo, Århus Kommune (I nedenstående omtalt som HH)
Helge Haubo har forestået udstykningen af området.
Dagsorden
1. Velkomst og indledning
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Gennemgang af forslag til vedtægter og vedtagelse af vedtægter for parcelforeningen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant
6. Vedtagelse af kontingent
7. Eventuelt
Ad. 1
Marlene Wad Ødorf, Hasselvangen 48, bød velkommen og orienterede kort om
baggrunden for indkaldelsen til den stiftende generalforsamling:
En lille gruppe beboere på den ene side har ønsket at få sat lidt skub i ændring
af forholdene i området mens Århus Kommune på den anden side i
forbindelse med opstart af færdiggørelsen af området har ønsket at kunne have
en dialog med beboerne og at presse på for dannelse af en parcelforening.
Denne gruppe beboere har i ¾ år dannet en arbejdsgruppe, hvor man bl.a. har
arbejdet med et forslag til vedtægter, har haft en dialog med kommunen om
overordnede forhold omkring færdiggørelsen af området samt forberedt
dannelsen af parcelforeningen.
Arbejdsgruppen, som har bestået af:
– Henrik Lykkeberg, Hasselvangen 4
– Rune Mai, Solbjerg Hedevej 113
– Rikke Foged Hansen, Hasselvangen 64
– Torben Ørum, Hasselvangen 275
– Peter Møller, Hasselvangen 249
– Heidi Olivarius Nielsen, Solbjerg Hedevej
– Claus Helbo Hansen, Hasselvangen 271
– Marlene Wad Ødorf, Hasselvangen 48
blev præsenteret.
Ad. 2
Marlene Wad Ødorf blev valgt som dirigent.
Ad. 3
Peter Møller blev valgt som referent.
Ad. 4
Via en hjemmesideadresse angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen havde
beboerne inden generalforsamlingen mulighed for at downloade
Arbejdsgruppens forslag til vedtægter.
Arbejdsgruppen havde inden generalforsamlingen modtaget en indsigelse fra
en enkelt husstand mod vedtægtsforslaget. Indsigelsen gengives ikke i sin
fulde ordlyd her, men vil kunne læses på parcelforeningens hjemmeside
(www.solvangen.org). Indsigelsen indeholdt følgende 8 punkter:
Forslag om navnet ”Grundejerforeningen Hasselvangen” i stedet for ”Parcelforeningen Solvangen”
Bemærkninger til § 3 stk. 1
Bemærkninger til § 5 stk. 1-3
Bemærkninger til § 6 stk. 3
Bemærkninger til § 11 stk. 2
Bemærkninger til § 12 stk. 3
Bemærkninger til § 14 stk. 6
Bemærkninger til § 19 stk. 8
Punkterne blev gennemgået og diskuteret i tilknytning til gennemgangen af
vedtægterne og gav anledning til følgende beslutninger/ændringer:
Ad. a) HH anførte at der her er tale om en parcelforening. For det samlede
område, inklusive de ubebyggede storparceller, skal derimod dannes en
grundejerforening.
Det bemærkes at ¼ af husstandene har adresse på Solbjerg Hedevej –
derfor det kombi-nerede navn ”Solvangen”. ”Parcelforeningen Solvangen”
blev
fastholdt
Ad. b) Teksten ”området” ændres til ”storparcellerne 1-8”
Ad. c) Paragraffen slettes. Kommunen kan imidlertid påbyde os at optage
andre områder i foreningen.
Ad. d) Bibeholdes.
Ad. e) Teksten ”.. indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget
forpligtelserne” slettes.
Ad, f) Paragraffen slettes da ikke aktuel.
Ad. g) Punktet ”Eventuelt valg af administrator” slettes
Ad. h) Bibeholdes.
Herudover blev det besluttet at ændre § 19 stk. 6, således at 4 og ikke kun 3
bestyrelses-medlemmer skal give møde for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
Herefter blev de tilrettede vedtægter godkendt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen sørger for eventuel konsekvensretning af vedtægterne.
Ad. 5
Til bestyrelsen tilbød følgende sig og blev valgt:
Rene John Hansen, Hasselvangen 20
Keld Stoltenborg, Hasselvangen 24
Marlene Wad Ødorf, Hasselvangen 48
Berit Skifte, Hasselvangen 58
Anne Bøgh Fangel, Hasselvangen 241
Bo Binau, Solbjerg Hedevej 79
Rune Mai, Solbjerg Hedevej 113
Som suppleanter tilbød følgende sig og blev valgt:
John Lund, ejer Hasselvangen 12, bor pt. Birkevangen 1
Bent Svit, Hasselvangen 26
Som henholdsvis revisor og revisorsuppleant tilbød følgende sig og blev valgt:
Peter Møller, Hasselvangen 249
Heidi????
Ad. 6
Overvejelser om kontingent og størrelsen af dette på nuværende tidspunkt blev
kort diskuteret. Der var stemning for hurtigt at komme i gang med
indbetalingerne da der typisk er store udgifter til vedligeholdelse m.m. de første
år. Den nærliggende og sammenlignelige grundejerforening ”Birkevangen”
har de seneste år haft et kontingent på kr. 2.400,- årligt inkl. betaling til Vejfond.
Efterfølgende blev det besluttet at fastsætte kontingentet til kr. 2.400,- årligt,
dog kun halv opkrævning (kr. 1.200,-) i første regnskabsår, som løber frem til
31. december 2009.
Ad. 7
I løbet af aftenen blev nedenstående forhold diskuteret/kommenteret og er her
opsummeret:
HH forklarede overordnet om den foreliggende beplantningsplan.
HH nævnte den grønne kile, som forløber fra åen op mellem Egevangen og
Birkevangen og fortsætter gennem Hasselvangen og vil blive videreført gennem
de øvrige storparceller op til områdets højeste punkt.
Lastbilparkeringen på Solbjerg Hedevej blev diskuteret. Det er imidlertid tilladt i
henhold til lokalplanen at parkere lastbiler på Solbjerg Hedevej.
HH oplyste, at Solbjerg Hedevej efter sommerferien vil blive forlænget hen på
den anden side af Birkevangen med henblik på vejforbindelse til det kommende
udstykningsområde øst for Birkevangen over mod Østergårdsvej.
HH oplyste, at stamvejen i Hasselvangen er anlagt så busdrift er mulig, men
Midttrafik har ingen aktuelle planer om omlægning af linje 52 gennem
Hasselvangen.
HH oplyste med hensyn til fodgængerkrydsning af Solbjerg Hedevej, at der bliver
hverken etableret bro eller tunnel, men der vil blive anlagt en stiforbindelse
fra Solbjerg Hedevej langs Egevangens Busvej hen til eksisterende stisystem til
skole m.m.
HH oplyste at der ikke er planlagt chikaner eller bump på hverken Solbjerg
Hedevej eller Hassel-vangen. Vi kan som parcelforening søge Århus Kommune
om
etablering af chikaner/bump på Hasselvangen under den forudsætning at
Midttrafik ikke ønsker at køre ad Hasselvangen.
Betaling for vedligeholdelse af fællesarealer blev diskuteret. Den overordnede
grundejerforening påregnes ret sikkert etableret i løbet af det kommende år.
Kommunen forestår vedligeholdelsen frem til november 2010 men området
påregnes overdraget til os i november 2009, hvor det forventes færdigetableret.
HH oplyste, at storparcellen i den nordøstlige ende med de forladte fundamenter
er blevet videresolgt – der kommer et nyt projekt.
HH oplyste, at ubebyggede parceller, herunder storparcellerne, skal renholdes.
HH oplyste vedrørende 2-års byggefristen efter en parcelovertagelse, som
kommunen har valgt at dispensere fra, at en tilbageskødning af parcellen til
kommunen vil efter et salg medføre en ny 2-års byggefrist, og vil dermed reelt
betyde, at parcellen kan henligge ubebygget i endnu længere tid.
Referent:
Peter Møller, Hasselvangen 249

Deltagere: Ca. 55 husstande var repræsenteret ud af 102 mulige.

Gæst: Ingeniør Helge Haubo, Århus Kommune (I nedenstående omtalt som HH). Helge Haubo har forestået udstykningen af området.

Dagsorden

1. Velkomst og indledning

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Gennemgang af forslag til vedtægter og vedtagelse af vedtægter for parcelforeningen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant

6. Vedtagelse af kontingent

7. Eventuelt

Ad. 1

Marlene Wad Ødorf, Hasselvangen 48, bød velkommen og orienterede kort om baggrunden for indkaldelsen til den stiftende generalforsamling:

En lille gruppe beboere på den ene side har ønsket at få sat lidt skub i ændring af forholdene i området mens Århus Kommune på den anden side i forbindelse med opstart af færdiggørelsen af området har ønsket at kunne have en dialog med beboerne og at presse på for dannelse af en parcelforening. Denne gruppe beboere har i ¾ år dannet en arbejdsgruppe, hvor man bl.a. har

arbejdet med et forslag til vedtægter, har haft en dialog med kommunen om overordnede forhold omkring færdiggørelsen af området samt forberedt dannelsen af parcelforeningen.

Arbejdsgruppen, som har bestået af:

– Henrik Lykkeberg, Hasselvangen 4

– Rune Mai, Solbjerg Hedevej 113

– Rikke Foged Hansen, Hasselvangen 64

– Torben Ørum, Hasselvangen 275

– Peter Møller, Hasselvangen 249

– Heidi Olivarius Nielsen, Solbjerg Hedevej

– Claus Helbo Hansen, Hasselvangen 271

– Marlene Wad Ødorf, Hasselvangen 48

blev præsenteret.

Ad. 2

Marlene Wad Ødorf blev valgt som dirigent.

Ad. 3

Peter Møller blev valgt som referent.

Ad. 4

Via en hjemmesideadresse angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen havde beboerne inden generalforsamlingen mulighed for at downloade Arbejdsgruppens forslag til vedtægter.

Arbejdsgruppen havde inden generalforsamlingen modtaget en indsigelse fra en enkelt husstand mod vedtægtsforslaget. Indsigelsen gengives ikke i sin fulde ordlyd her, men vil kunne læses på parcelforeningens hjemmeside (www.solvangen.org). Indsigelsen indeholdt følgende 8 punkter:

Forslag om navnet ”Grundejerforeningen Hasselvangen” i stedet for ”Parcelforeningen Solvangen”

Bemærkninger til § 3 stk. 1

Bemærkninger til § 5 stk. 1-3

Bemærkninger til § 6 stk. 3

Bemærkninger til § 11 stk. 2

Bemærkninger til § 12 stk. 3

Bemærkninger til § 14 stk. 6

Bemærkninger til § 19 stk. 8

Punkterne blev gennemgået og diskuteret i tilknytning til gennemgangen af vedtægterne og gav anledning til følgende beslutninger/ændringer:

Ad. a) HH anførte at der her er tale om en parcelforening. For det samlede område, inklusive de ubebyggede storparceller, skal derimod dannes en grundejerforening. Det bemærkes at ¼ af husstandene har adresse på Solbjerg Hedevej – derfor det kombinerede navn ”Solvangen”. ”Parcelforeningen Solvangen” blev fastholdt

Ad. b) Teksten ”området” ændres til ”storparcellerne 1-8”

Ad. c) Paragraffen slettes. Kommunen kan imidlertid påbyde os at optage andre områder i foreningen.

Ad. d) Bibeholdes.

Ad. e) Teksten ”.. indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne” slettes.

Ad, f) Paragraffen slettes da ikke aktuel.

Ad. g) Punktet ”Eventuelt valg af administrator” slettes

Ad. h) Bibeholdes.

Herudover blev det besluttet at ændre § 19 stk. 6, således at 4 og ikke kun 3 bestyrelses-medlemmer skal give møde for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Herefter blev de tilrettede vedtægter godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen sørger for eventuel konsekvensretning af vedtægterne.

Ad. 5

Til bestyrelsen tilbød følgende sig og blev valgt:

Rene John Hansen, Hasselvangen 20

Keld Stoltenborg, Hasselvangen 24

Marlene Wad Ødorf, Hasselvangen 48

Berit Skifte, Hasselvangen 58

Anne Bøgh Fangel, Hasselvangen 241

Bo Binau, Solbjerg Hedevej 79

Rune Mai, Solbjerg Hedevej 113

Som suppleanter tilbød følgende sig og blev valgt:

John Lund, ejer Hasselvangen 12, bor pt. Birkevangen 1

Bent Svit, Hasselvangen 26

Som henholdsvis revisor og revisorsuppleant tilbød følgende sig og blev valgt:

Peter Møller, Hasselvangen 249

Heidi????

Ad. 6

Overvejelser om kontingent og størrelsen af dette på nuværende tidspunkt blev kort diskuteret. Der var stemning for hurtigt at komme i gang med indbetalingerne da der typisk er store udgifter til vedligeholdelse m.m. de første år. Den nærliggende og sammenlignelige grundejerforening ”Birkevangen” har de seneste år haft et kontingent på kr. 2.400,- årligt inkl. betaling til Vejfond.

Efterfølgende blev det besluttet at fastsætte kontingentet til kr. 2.400,- årligt, dog kun halv opkrævning (kr. 1.200,-) i første regnskabsår, som løber frem til 31. december 2009.

Ad. 7

I løbet af aftenen blev nedenstående forhold diskuteret/kommenteret og er her opsummeret:

HH forklarede overordnet om den foreliggende beplantningsplan.

HH nævnte den grønne kile, som forløber fra åen op mellem Egevangen og Birkevangen og fortsætter gennem Hasselvangen og vil blive videreført gennem de øvrige storparceller op til områdets højeste punkt.

Lastbilparkeringen på Solbjerg Hedevej blev diskuteret. Det er imidlertid tilladt i henhold til lokalplanen at parkere lastbiler på Solbjerg Hedevej.

HH oplyste, at Solbjerg Hedevej efter sommerferien vil blive forlænget hen på den anden side af Birkevangen med henblik på vejforbindelse til det kommende udstykningsområde øst for Birkevangen over mod Østergårdsvej.

HH oplyste, at stamvejen i Hasselvangen er anlagt så busdrift er mulig, men Midttrafik har ingen aktuelle planer om omlægning af linje 52 gennem Hasselvangen.

HH oplyste med hensyn til fodgængerkrydsning af Solbjerg Hedevej, at der bliver hverken etableret bro eller tunnel, men der vil blive anlagt en stiforbindelse fra Solbjerg Hedevej langs Egevangens Busvej hen til eksisterende stisystem til skole m.m.

HH oplyste at der ikke er planlagt chikaner eller bump på hverken Solbjerg Hedevej eller Hassel-vangen. Vi kan som parcelforening søge Århus Kommune om etablering af chikaner/bump på Hasselvangen under den forudsætning at

Midttrafik ikke ønsker at køre ad Hasselvangen.

Betaling for vedligeholdelse af fællesarealer blev diskuteret. Den overordnede grundejerforening påregnes ret sikkert etableret i løbet af det kommende år.

Kommunen forestår vedligeholdelsen frem til november 2010 men området påregnes overdraget til os i november 2009, hvor det forventes færdigetableret.

HH oplyste, at storparcellen i den nordøstlige ende med de forladte fundamenter er blevet videresolgt – der kommer et nyt projekt.

HH oplyste, at ubebyggede parceller, herunder storparcellerne, skal renholdes.

HH oplyste vedrørende 2-års byggefristen efter en parcelovertagelse, som kommunen har valgt at dispensere fra, at en tilbageskødning af parcellen til kommunen vil efter et salg medføre en ny 2-års byggefrist, og vil dermed reelt betyde, at parcellen kan henligge ubebygget i endnu længere tid.

Referent:

Peter Møller, Hasselvangen 249