Referat af generalforsamling afholdt d. 30. marts 2012

Fremmøde var på 10 personer og 4 fra bestyrelsen. Dette var meget lavt fremmøde og bestyrelsen lovede ikke at lægge generalforsamlingen kl. 19.00 en fredag aften en anden gang.

1 ) Valg af dirigent og referent

Valg af dirigent faldt på Henrik, og Susanne blev udnævnt til referant
2 ) Formandens beretning 2011
Grønne områder herunder overdragelse:

Det er besluttet at det ”høje græs” der ikke blev klippet mere end et par gange om året nu klippes hver gang. Dette nåede vi at opleve sidst på året, hvilket gav området en meget pænere look.

Der har i 2011 været en del korrespondance med Aarhus kommune om overdragelse af de grønne områder.

Det er en god ide at tage fat i bestyrelsen, hvis man har spørgsmål til anlægsforhold her under hæk m.m.. Bestyrelsen vil gerne hjælpe de enkelte grundejere ift. fortolkning af eks. lokalplanen. Bestyrelsen vil dog ikke gå ind i sagsbehandling eller tage part. Grunden til, at bestyrelsen nævner dette er, at vi har fået et par henvendelser efter Aarhus kommune har bedt nogle grundejere om, at få bragt nogle ting i orden.

Rene gennemgår overdragelsen i detaljer.

Vintervedligehold:

Der er ikke så meget at sige til dette i år. Der har dog været en henvendelse om at bommene ikke var blevet lukket igen. Der for har Rene en nøgle til bommene således vi kan lukke dem hvis det skulle ske igen.

Køb og opsætning af legeplads:

Godkendelsen til opførelse af legeplads kom i hus. Det betyder at legepladsen bliver leveret efter påske.. Der skal derfor lavet et par arbejdsweekender hvor legepladsen skal opføres. Mere her om senere. Det skal dog bemærkes at det principielt er grundejerforeningen der står for køb og opførelse af legepladserne. Det skyldes udelukket, at de opføres på fællesarealerne.

Antenneforening/Kabel TV:

Der blev indhentet tilbud på at få leveret kabel tv i området, tilbuddet blev omdelt til alle husstande.

Da der kun var 20 husstande, der har svaret på oplægget om etableringen af Kabel TV og ud af disse har kun 8 meldt positivt tilbage. Bestyrelsen besluttede derfor at der ikke var basis for at gå videre med dette.

 

Parkering:

Bestyrelsen har undersøg forhold omkring parkering under hele lokalplan 692. Sagen er den der nogle konflikter omkring parkering på venepladser, herunder trailer parkering m.m.. Det forholder sig således at der IKKE må parkeres på de små vendepladser. De små vendepladser er forbeholdt redningskøretøjer i tilfælde af brand og redningskørsel. Parkering skal her under gæste-parkering, de to første ”gæste biler” skal parkeres på grunden sammen med værtens biler.

Efterfølgende gæster/biler skal parkeres langs vejen. Dog maks. 5 meter fra indkørsler, indgange og hjørner. Der henvises i øvrigt til Aarhus kommunes regler for parkering.

Bestyrelsen går ikke ind i enkeltsager – der henvises i stedet til Aarhus kommune, hvor der kan klages over parkering.

Bankskifte:

Bestyrelsen arbejder stadig på bankskifte. Vi var ellers meget tæt på et bankskifte da vores nuværende bank forsinkede processen. Bestyrelsen havde overdraget opgaven til Bo, men der et nogle formaliteter der gør at vi er lidt forsinket. Vi forventer sagen afsluttet inden sommer.

Kort beretning fra grundejerforeningen:

Keld giver en kort beretning fra grundejerforeningen.

Keld forklare hvad grundejerforeningen består af og hvilke områder der hører under foreningen. Samt fordelingen af kontingenter til foreningen fra de forskellige parter.

Status om legeplads køb her under lån og opsætning samt vedligehold af grønne områder.

Referatet blev godkendt.

 

3 ) Regnskab og budget

Regnskabet blev gennemgået og enkelte punkter uddybet hvorefter regnskabet blev godkendt.

Budgettet blev gennemgået og enkelte punkter uddybet hvorpå budgettet blev godkendt.

 

6 ) Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter

Bent Svit og Heidi O. Kristiansen modtog genvalg

 

7 ) Valg af revisor + suppleanter

Peter modtog genvalg

Johan fra Hasselvangen 267 blev valgt ind som suppleant

 

8 ) Den store grundejerforening

Se punkt 9 – legeplads.

 

9 ) Legeplads

Bent Svit vil gerne være en form for ”projektleder” på opførelse.

Der blev efterlyst frivillige til at hjælpe, både med indkøb, servering for de arbejdende, udpakning og bæren på plads, gåen til hånde efter anvisninger og håndværksmæssig faglighed.

Der var en 7-8 til stede som ønsker at deltage i opførelse af legepladsen.

Der laves en tilmelding som sendes ud via internettet og en slip i papirform som omdeles. Her kan man tilmelde sig efter kompetence og under hvilke dage man har mulighed for at deltage.

Dagene fordeles på:

udgravning og støbearbejde den 14-15.

bygning og opførelse den 20-21.

Vi starter klokken 9.00 og slutter når de tilstedeværende føler for det eller vejret dikterer det.

Der bliver lagt tegninger over legepladserne op på hjemmesiden.

 

10 ) Parkering

Der bliver ikke oprettet parkeringspladser rundt i området og ellers gælder almene færdselsregler på vænger og veje. Se under punkt 2 – formandens beretning.

 

13 ) Eventuelt

Grønne områder v. Rene.

Mangelliste der er gennemgået med kommunen blev fremvist og de fleste punkter er allerede rettet.

Man kan rette henvendelse til Rene omkring evt. flere punkter men skal dog være opmærksom på at der er en bagatelgrænse for f.eks hvor skævt en lygtepæl på stå før kommunen kommer og retter den op.

Der blev talt en del omkring grundejerne langs sydvolden, hvor der er meget ujævnt terræn på stien og nogen grundejere har inddraget stien til ejen have uden tilladelse. Dertil har nogen plantet anden hæk end bøg i kanterne rundt langs storparacellerne. Dette har kommunen taget kontakt til de enkelte grundejere omkring.

De “vilde” grønne områder bliver sløjfet, så alt græs bliver slået fremover. De små ekstra græsarealer omkring stikstierne bliver slået af firmaet når resten af området ordnes.

Der er ytret ønske om opsætning af skraldespande i de grønne områder især i forbindelse med legepladserne og bord- bænkesættene, samt fjernelse af affald i de grønne områder. Der blev forslået at indføre en ekstra oprydningsdag  så der bliver en både forår og efterår.

Der er mange indbrud i området, og der blev talt om mulighed for opsættelse af dummy-videokameraer som på Birkevangen. Dette kan dog ikke rigtig lade sig gøre grundet lovgivningen og at der i vores område generelt er for mange indfaldsveje og forskellige foreninger tilknyttet.

Der er meget og hurtig trafik på Hasselvangen samt på Solbjerg Hedevej.

Det er et udbredt ønske om trafik-chikaner for på den måde at sænke farten på vejen. Dog skal man huske på at chikaner ud over at sænke farten også medfører en del bremsen op og gassen op igen til gene for de der bor tættest på chikanerne.

Der blev også talt om at få gjort stykket af selve den buede vej ud for den grønne kile til busgade, så kun bybussen har gennemkørsel – dette har dog lange udsigter, da hele området skal være færdigt før dette kan komme på tale.

Der er ønske om at få cykelbane/busbane på Solbjerg Hedevej afmærket med en bred hvid streg, for at få gjort vejen smallere og derved sænke hastigheden på vejen.

Saltning – Spredning bør stoppes når der holdes stille så vi undgår store bunker af salt på vejene.

Motorkørsel – det er forbudt at køre knallert på de små stikstier – der er blevet obeserveret knallertkøreskole rundt på netop stikstierne.

Hjemmesiden.

Der er mulighed for at få lagt en tekst eller noget information op på hjemmesiden solvangen.org ved at sende dette på en email til bestyrelsen. Dog vil denne tekst gennemgå en kort censur og upassende og uetisk indhold/reklamer sorteres fra.

Der blev takket for god orden og vi håber på at se mange til næste generalforsamling 🙂