Naboorientering vedr. opførelse af rækkehuse på hasselvangen

Vi har modtaget en Naboorientering vedr. opførelse af rækkehuse på hasselvangen 25.

Der er i den forbindelse lagt op til, at der dispenseres fra to ting ift. lokalplanen.

1)
Tagform og hældning skal være ens på husene på en storparcel.
Der søges om 25 gradershældning på 1-etagers boliger og 40 grader på 1½-etagersbolig.

2)
Størrelse på byggegrunde skal være mindst 300 m2.
Der søges om tilladelse til udstykning af en enkelt grund på 165 m2 og 27 melle 200-300 m2.

I kan se beskrivelsen af projektet her

Bemærk at det er en naboorientering og ikke en nabohøring.

Nyt boligområde for enden af Solbjerg Hedevej

Hermed en orientering om de forestående anlægsarbejder på arealet omfattet af del af lokalplan 854, “Nyt boligområde nord for Østergårdsvej i Solbjerg”.

Moesgård Museum har i løbet af 2008 foretaget en prøvegravning af boligområdet omfattet af lokalplan nr. 854. Der blev ikke i lokalplanområdet fundet arkæologiske levn af særlig interesse og de arkæologiske undersøgelsen er afsluttet. Moesgård Museum har frigivet arealet omfattet af lokalplan 854 til de kommende byggemodningsarbejder.

I byrådsmødet den 16. marts 2011 blev lokalplan 854 godkendt. Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den 16. april 2011.

Anlægsbevillingen herfra, vedrørende byggemodning og salg af boligområdet omfattet af lokalplan 854, blev godkendt i byrådsmødet den 16. marts 2011.

Der er nu, efter afholdelse af offentlig licitation over anlægsarbejdet for etape 1 og etape 2 i lokalplanområdets nordlige del samt busendestationen ved Lystenlund / Østergårdsvej indgået aftale med Entreprenørfirma Gert Møller ApS, Taksvej 4, 8462 Harlev J., om udførelse af anlægsarbejderne i forbindelse med byggemodning af de i alt 125 villaparceller i etape 1 og 2 og busendestationen.

Anlægsarbejderne for de foreløbige byggemodningsarbejder for etape 1, omfattende 32 villaparceller nord for Møddebro Bæk, opstartes snarest og vil fortsætte frem til medio november 2011.

Busendestationen ved Lystenlund / Østergårdsvej påbegyndes ligeledes snarest og anlægsarbejderne vil fortsætte indtil primo august 2011 hvor busendestationen forventes færdiganlagt.

Anlægsarbejderne for de foreløbige byggemodningsarbejder for etape 2, omfattende 93 villaparceller syd for Møddebro Bæk, forventes påbegyndt primo 2012 og vil herefter fortsætte frem til medio oktober 2012.

Der er ikke på nuværende tidspunkt fastsat et opstarttidspunkt for byggemodning af de resterende 98 villagrunde nord for Østergårdsvej, hvoraf de 4 villagrunde er privat ejet.

Tidspunktet for udførelse af færdiggørelsesarbejderne er ikke fastsat på nuværende tidspunkt men vil være afhængig af udbygningstakten i boligområdet.

De 32 villaparceller i etape 1 forventes på nuværende tidspunkt udbudt til salg i efteråret 2011.

Plantning af bøgehæk langs afgrænsning af storparceller, oktober version

Plantning af bøgehæk langs afgrænsning af storparceller.

Det er nu ved at være tid til at plante hæk, hvis man ikke allerede har gjort det

Kommunen er nu, klar til at følge op på dette i den nærmeste fremtid

Plantning af bøgehæk langs afgrænsning af storparceller, oktober version

Klik på ovenstående link

Høringssvar Lokalplan 854

Her er Solvangens høringssvar til Lokalplan 854

Vi håber at der er mange beboere der også vil indsende deres meninger og kommentarer til Lokalplan 854, da den også får betydning for os.

Høringssvar Lokalplan 854 – Nyt boligområde nord for Østergardsvej i Solbjerg.

Indsendt af parcelforeningen Solvangen. Forening for Hasselvangen 1-281 og Solbjerg Hedevej 61-115

Følgende fremsendes en række synspunkter som repræsenterer parcelforeningen Solvangen.

Synspunkterne er flere og kan fremsættes under 4 overskrifter:

 1. Manglende hensyn til eksisterende beboere i lokal området

 2. Konkrete kommentarer til udstykningen 854

 3. Trafikale konsekvenser af udstykningen 854

 4. Generelle betragtninger om kommunens tilgang til udvikling af lokal området

 1. Manglende hensyn til eksisterende beboere i lokal området

Det er et generelt ønske, at der ved en udstykning af denne størrelse også tages hensyn til eksisterende beboere i området. Det gælder både i forhold til støjgener, trafikafvikling, grønne arealer, udsyn, involvering etc.

Eksempelvis tyder det på at kommende beboere er skærmet bedre af for støj og trafik gener etc. end eksisterende beboere, som bor langs Solbjerg Hedevej, til trods for at de eksisterende beboere bor på det stykke af Solbjerg Hedevej hvor der er og vil komme mest trafik.

Dette kommer bl.a til udtryk ved at man i hele den nye udstykning etablerer cykelsti, støjmure og fartdæmpning.

I de efterfølgende mere specifikke kommentarer fremsættes flere synspunkter som understøtter ovenstående og som understreger behovet for også at tage hensynet til eksisterende beboere med i overvejelserne i den videre proces.

2.  Konkrete kommentarer til udstykningen 854

2.1 Vejen bør gennemføres i etaper jvnf. Udstykningsfaserne

 • for at undgå gennemgående trafik inden der reelt er behov for det opfordres kommunen til at vente med at udføre vejen over Møddebro bæk

2.2 Uddybning af trafik dæmpende foranstaltninger

 • for at fastholde at den nye vej gennem udstykningen ikke bliver en omfarts vej ønskes en nærmere præcisering af hvad de fartdæmpende foranstaltninger er. Målet om en max. Hastighed på 40 km/t som nævnt i 854 ønskes også på resten af Solbjerg Hedevej.

3. Trafikale hensyn som konsekvens af konsekvenser af udstykningen 854

 1. Hastighedsdæmpning på Solbjerg Hedevej
 2. Allerede i dag er Solbjerg Hedevej en meget befærdet vej Med en ny udstykning øges trafik mængden voldsomt og vejens udformning inviterer til ekstremt høj fart.
 3. I sidste nummer af Solbjerg Nu (Marts 2010 side 5) omtales en fartmåling på Solbjerg Hovedgade fra Oktober 2009.

http://www.solbjerg.nu/infusions/fckfusion/images/uploads/file/solbjerg_nu/04_solbjerg_nu_marts_10.pdf

Den viser en gennemsnitsfart på 53 km/t på hverdage og 62km/t i weekender.

Da hovedgaden er er mere buet end Hedevejen og har fartdæmpende foranstaltninger, må det være rimeligt at antage at farten på hedevejen er højere, og der bl.a. derfor skal fartdæmpende foranstaltninger til på hedevejen.

Det er et kraftigt ønske, at kommunen forholder sig kritisk til hvorledes hastigheden kan dæmpes på vejen. Dette bør allerhelst ske med en cykel sti langs hele Solbjerg Hedevej samt bløde chikaner ala Solbjerg Hovedgade. Dette skal både ses i lyset af skolebørn, men også den øvrige færdsel på cykel til og fra boligområdet til indkøbsmuligheder/busforbindelser etc. Mængden af trafik på Solbjerg Hedevej nu og i fremtiden bør illustreres og de fornødne hensyn tages hurtigst muligt!

Igen efterlyses der hensyn til eksisterende beboere.

Afvikling af trafik fra Solbjerghovedgade/Solbjerghedevej til landevejen

Allerede i dag er der trafikale problemer i spidsbelastningsperioder til og fra Solbjerg v. Udkørslen til hovedvejen v. Varmeværket. Det er et kraftigt ønsket at kommunen forholder sig til hvorledes en fornuftig afvikling af den øgede trafik skal opnås. Den nye udstykning vil medføre en kraftig stigning i trafikken til og fra Solbjerg som der skal tages højde for. Allerhelst bør man overveje tilkørselspor ud på hovedvejen for at få en mere gnidningsfri tilkørsel til hovedvejen. Løsningsmodellen med en rundkørsel ved Solbjerg Hedevej og Solbjerg Hovedgade vil efter vores mening ikke løse noget.

4. Generelle betragtninger om kommunens tilgang til udvikling af lokal området

 1. Som det fremgår er det hensynet til eksisterende beboere som ligger os på sinde. Vi har et stort ønske om at komme i en nærmere dialog med kommunen omkring de fremsatte synspunkter. Vi ønsker specielt at bidrage til en nærmere dialog omkring de trafikale udfordringer som byen vil opleve som konsekvens af lokalplan 854.
 2. Vi vil derfor gerne mødes med relevante embedsmænd og politikere for at kunne fremsætte vores synspunkter.
 3. Vi håber man fra kommunens side vil se velvilligt på dette.

Med venlig hilsen

Parcelforeningen Solvangen

Asfalt

Nu kommer der asfalt på de første 4 stikveje, hvor der er kantsten, der er lavet helt færdig.

Asfaltarbejdet starter på mandag d.9-11-2009 på nogle af de stier der er omkring de 4 stikveje.

Et sted mellem tirsdag og torsdag vil der blive lagt asfalt på den første stikvej.

De berørte beboere vil blive informeret nærmere før arbejdet går i gang.

Hvis der er nogen der har noget stående på vejen. Det kan være fliser, haveaffald, sand eller lignende bedes de fjerne det.

Giv venligst denne opfordring videre til din nabo, hvis vedkommende har noget stående, da det ikke er alle der er tilmeldt nyhedsbrevet.

Kantsten update 9-10-2009

Der er lavet kantfræsning langs veje til kantsten m.v. en del steder i
den seneste tid.
Når kantfræsning udføres er det praktisk at tage et større område ad
gangen. Derfor er der fræst en del steder
Fræsning langs veje til kantsten m.v. er ikke absolut ensbetydende med
at færdiggørelse af arbejdet langs disse veje påbegyndes her og nu.
Rækkefølgen for færdiggørelsesarbejderne er ikke ændret. Blot afventer
boligvejen 225-249 at trafik fra grusvejen mod øst kan køre ad
Solbjerg Hedevej’s forlængelse.

Der er lavet kantfræsning langs veje til kantsten m.v. en del steder i den seneste tid.

Når kantfræsning udføres er det praktisk at tage et større område ad gangen. Derfor er der fræst en del steder Fræsning langs veje til kantsten m.v. er ikke absolut ensbetydende med at færdiggørelse af arbejdet langs disse veje påbegyndes her og nu. Rækkefølgen for færdiggørelsesarbejderne er ikke ændret.

Blot afventer boligvejen 225-249 at trafik fra grusvejen mod øst kan køre ad Solbjerg Hedevej’s forlængelse.

Asfalt, Lysmaster og færdiggørelse af veje.

Rettelse:  der er før skrevet følgende:

Hvis man ikke har nogle sten af en bestemt type, som man ønsker lagt, vil kommunen ligge Holmegårdssten i farven grå (14 x 21 cm), fra kantstenen til skel.

Det er ikke Holmegårdssten i farven grå (14 x 21 cm),  som kommunen vil ligge, men Herregårdssten i farven grå (14 x 21 cm).

Færdig Asfalt:

Kommunen vil ligge færdig asfalt når en stikvej / et område er:

Fuldt udbygget på alle matrikler

Færdiganlagt med græs, kantsten, rabatter o.s.v.

Dette vil ske efter en i hvert tilfælde konkret vurdering som kan være afhængig af andre faktorer end de ovenstående.

Lysmaster, el og telefonskabe vil blive rettet når hele området er færdig anlagt.

Der vil blive opsat skilte efter denne Tegning over skilte i Solvangen

Opdateret handlingsplan for færdiggørelse af veje

Store sten i området vil blive fjernet efterhånden som entreprenørerne kommer frem til dem. Der må ikke ligge sten på stierne. Dette er gjort i den første byggefase for at forhindre store lastbiler og lignende i at køre på og ødelægge stierne. Derfor bliver de nu fjernet.
Kommunen er gået i gang med kantsten på Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115.
Da kommunens planlægningsfolk var på ferie, var der desværre ikke kommet en seddel i postkasserne hos beboerne på Etape 1.
På de næste etaper vil der komme en seddel i postkasserne hos beboerne ca. en uge før arbejdet påbegyndes.
En mere præsis tidsplan kunne man ikke give, da der er mange faktorer der indvirker på hastigheden af arbejdet. Der er dog en aftale om at arbejdet bør være afsluttet April 2010..
Rækkefølgen er som følger:
Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115.
Etape 2, Solbjerg Hedevej 61 – 99.
Etape 3, Hasselvangen 1 – 11.
Etape 4, Hasselvangen 13 – 23.
Etape 5, Hasselvangen 225 – 249.
Etape 6, Hasselvangen 251 – 281.
Etape 7, Hasselvangen 50 – 68.
Etape 8, Hasselvangen 32 – 48.
Etape 9, Hasselvangen 2 – 30.
Der er sat en række kantsten tirsdag d. 4/8 på Etape 1.
Det er den måde og højde, som alle kantsten vil blive sat på, så kig på Solbjerg Hedevej 101 – 115, hvis du vil vide hvordan det bliver. Når kantstenene er sat, vil der komme en færdig asfalt på. Der vil fra den færdige asfalt til overkant kantsten være en højdeforskel ca. 7 cm.
Kommunen tilbyder i den forbindelse at lægge fliser i overkørslerne foran de enkelte huse. Det stykke kommunen tilbyder at lægge er stykket fra kantstenen indtil skel. Hvis I ønsker dette skal I sørge for at have fliserne parate, når anlægsfolkene går i gang på jeres vej, og fortælle dem hvad i ønsker / forventer.                                                                                   Hvis man ikke har nogle sten af en bestemt type, som man ønsker lagt, vil kommunen ligge Holmegårdssten i farven grå (14 x 21 cm), fra kantstenen til skel.
Man kan desuden tilkøbe ydelser fra anlægsfolkene, hvis man får behov for at lægge dele af indkørslen om i forbindelse med etableringen af overkørslen. Entreprenøren som står for arbejdet er:
SVEND ERIK LIND A/S
Reballevej 6, Åes 8700 Horsens Tlf: 75 669180
Kontaktperson hos SVEND ERIK LIND A/S: Tonny Jakobsen  4080 9335  t.j@se-lind.dk
Kommunens kontaktperson: Karsten Jensen   8940 4954  /   2920 8649    kaje@aarhus.dk
Solvangens kontaktperson: Keld Stoltenborg  5049 6599  keld@solvangen.org   eller hele bestyrelsen:  bestyrelsen@solvangen.org.
Man er også velkommen til at kontakte de folk som udfører arbejdet på stedet med sine spørgsmål.
Kommunen har lavet en Vejledning til overkørsler, som indeholder de fleste væsentlige oplysninger – så sørg for at læse den også!

Store sten i området vil blive fjernet efterhånden som entreprenørerne kommer frem til dem. Der må ikke ligge sten på stierne. Dette er gjort i den første byggefase for at forhindre store lastbiler og lignende i at køre på og ødelægge stierne. Derfor bliver de nu fjernet.

Kommunen er gået i gang med kantsten på Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115. Da kommunens planlægningsfolk var på ferie, var der desværre ikke kommet en seddel i postkasserne hos beboerne på Etape 1. På de næste etaper vil der komme en seddel i postkasserne hos beboerne ca. en uge før arbejdet påbegyndes.

En mere præsis tidsplan kunne man ikke give, da der er mange faktorer der indvirker på hastigheden af arbejdet. Der er dog en aftale om at arbejdet bør være afsluttet April 2010. Rækkefølgen er som følger:

 • Etape 1, Solbjerg Hedevej 101 – 115.
 • Etape 2, Solbjerg Hedevej 61 – 99.
 • Etape 3, Hasselvangen 1 – 11.
 • Etape 4, Hasselvangen 13 – 23.
 • Etape 5, Hasselvangen 225 – 249.
 • Etape 6, Hasselvangen 251 – 281.
 • Etape 7, Hasselvangen 50 – 68.
 • Etape 8, Hasselvangen 32 – 48.
 • Etape 9, Hasselvangen 2 – 30.

Der er sat kantsten på Etape 1. Det er den måde og højde, som alle kantsten vil blive sat på, så kig på Solbjerg Hedevej 101 – 115, hvis du vil vide hvordan det bliver. Når kantstenene er sat, vil der komme en færdig asfalt på. Der vil fra den færdige asfalt til overkant kantsten være en højdeforskel ca. 7 cm.

Kommunen tilbyder i den forbindelse at lægge fliser i overkørslerne foran de enkelte huse. Det stykke kommunen tilbyder at lægge er stykket fra kantstenen indtil skel. Hvis I ønsker dette skal I sørge for at have fliserne parate, når anlægsfolkene går i gang på jeres vej, og fortælle dem hvad i ønsker / forventer. Hvis man ikke har nogle sten af en bestemt type, som man ønsker lagt, vil kommunen ligge Holmegårdssten i farven grå (14 x 21 cm), fra kantstenen til skel.

Man kan desuden tilkøbe ydelser fra anlægsfolkene, hvis man får behov for at lægge dele af indkørslen om i forbindelse med etableringen af overkørslen.

Entreprenøren som står for arbejdet er: SVEND ERIK LIND A/S, Reballevej 6, Åes 8700 Horsens Tlf: 75 669180

Kontaktperson hos SVEND ERIK LIND A/S: Tonny Jakobsen  4080 9335  t.j@se-lind.dk

Kommunens kontaktperson: Karsten Jensen   8940 4954  /   2920 8649    kaje@aarhus.dk

Solvangens kontaktperson: Keld Stoltenborg  5049 6599  keld@solvangen.org   eller hele bestyrelsen:  bestyrelsen@solvangen.org.

Man er også velkommen til at kontakte de folk som udfører arbejdet på stedet med sine spørgsmål.

Kommunen har lavet en Vejledning til overkørsler, som indeholder de fleste væsentlige oplysninger – så sørg for at læse den også!

Beplantningsplan

Som alle nok kan se, så har der været en del mere fremskridt på anlægsområdet henover sommeren. Arbejdet foregår efter den vedtagne Beplantningsplan.

Punkter som vi har diskuteret med kommunen er

 • Volden: Vi nævnte vores bekymring om beplantningen på volden. Arkitekten kom med en længere forklaring på, hvad tanken bag det var. Uklippet græs med naturligt præg. Han sagde han fuldstændig kunne stå inde for kvaliteten. Det står ikke til diskussion at volden er vores.
 • Der er udarbejdet en plan for realisering af beplantningesplanen. Bestyrelsen afventer stadig en kopi. Helge sagde at vi godt kunne regne med at planen holder nu. De starter med fællesarealerne og fortsætter med arealerne omkring bebyggelsen, når Kommunen anlægsfolk er færdige
 • Hvis folk gerne vil have flyttet nogle træer i forhold til hvor de idag står på planen er der i stor udstrækning mulighed for dette.
 • Søerne: Arkitekten har også stået for anlægget af søerne i Lystrup (red: disse er stort set algefrie) og sagde at der var ikke lavet noget særligt der, men at vandgennemstrømningen gør forskellen. Helge sagde at vandgennemstrømningen vil stige markant, når de andre storparceller bliver bebygget. Det er iøvrigt Grundejerforeningen der kommer til at skulle stå for vedligehold af søerne. Mht. stiens niveau har man valgt at anlægge den tættere på søen for at give mere variation når man går. De sagde samstemmende at stien ikke vil komme til at stå under vand  – kun kortvarigt ved skybrud f.eks.