Husk: Ordinær Generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen

Generalforsamlingen afholdes Torsdag d. 27/3 -2014 kl 19.30  i sal 2 (lokalet mod hovedgaden) i Solbjerg Fritidscenter, Solbjerg Hovedgade 88, 8355 Solbjerg .

Der er følgende agenda til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, herunder:
  –   Kontingentindbetalinger: 21 medlemmer i restance for i alt 102.000. der er indbetalt 15.400 på vores gamle konto. Bestyrelsen kontakter alle skyldnere.
 3. –  Tre beboere har fået lov til at beholde den hæk som er forskellig fra bøgehæk, selv om den ligger ud til storparcel afgrænsning. Dette er efter afgørelse fra natur og miljøklagenævnet, som siger at kommunen har været for længe om at kontakte dem ang dette.
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. (vil kunne ses på solvangen.org inden 27/3)
  – gennemgang af regnskabet og det kommende budget ved kasseren
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. (Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)
  – kontingent opkræves kun en gang årligt. begrundelse: det vil på den måde være nemmere at få opkrævet alle indbetalinger, så vi ikke igen havner der hvor vi er nu med restancer.
 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  – På valg: Anne Bøgh Fangel, Rene J Hansen og Keld Stoltenborg.  Anne Bøgh Fangel genopstiller ikke. Vi mangler en suppleant.
 8.  Valg af revisor og revisorsuppleant.
  – Revisor først på valg næste år. Vi mangler en revisorsuppleant.
 9.  Status for den store grundejerforening.
  –       Vi har fået 5 nye træer i området. Området skal til foråret gennemgås og efterplantes / tilrettes.
  –       Kommunen overvejer at anlægge det sidste grønne område nord for den buede fællesvej til sommer.
  –       Der skal laves ny aftale for sne og grønne områder efter sommeren, da den nuværende udløber.
 10. Eventuelt.