Referat af bestyrelsesmøde d. 20. februar

Tilstede: Heidi, Henrik, Keld og Bo
Afbud fra Anne og Rene

Dagsorden
1. Gennemgang af regnskab
2. Gennemgang af forslag til budget.
3. Forberedelse af generalforsamling
4. Bestyrelsens sammensætning i det nye år
5. Organisering af arbejdet omkring etablering af legeplads


ad. 1
Grundejerforeningens regnskab blev gennemgået. Derefter blev parcelforeningens gennemgået. Der  manglede et endeligt beløb for parcelforeningens udgifter til grundejerforeningen. Det fik Bo på mødet. Herefter er regnskabet klar til revisoren.

ad. 2
Vi vil fastholde kontingent på 2400 kr, men der må absolut ikke komme mindre ind på vejfonden. I 2012 forventer vi at have en ekstra post til pølser, øl og vand i forbindelse med opsætning af legeplads.

ad. 3
Bestyrelsen diskuterede punkterne til generalforsamlingen. Opførelsen af legepladsen vil blive en punkt på dagsordenen.
Henrik laver indkaldelsen.

ad. 4
Rene, Anne, Bo og Keld er på valg. Alle ønsker genvalg.
Bent er på valg som suppleant. Keld undersøger om han ønsker at genopstille.
Vi mangler en revisorsuppleant.

ad. 5
Bestyrelsen diskuterede organiseringen af opførelsen af legepladsen. Keld undersøger hvordan de andre storparceller kan bidrage.

Nyt boligområde for enden af Solbjerg Hedevej

Hermed en orientering om de forestående anlægsarbejder på arealet omfattet af del af lokalplan 854, “Nyt boligområde nord for Østergårdsvej i Solbjerg”.

Moesgård Museum har i løbet af 2008 foretaget en prøvegravning af boligområdet omfattet af lokalplan nr. 854. Der blev ikke i lokalplanområdet fundet arkæologiske levn af særlig interesse og de arkæologiske undersøgelsen er afsluttet. Moesgård Museum har frigivet arealet omfattet af lokalplan 854 til de kommende byggemodningsarbejder.

I byrådsmødet den 16. marts 2011 blev lokalplan 854 godkendt. Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den 16. april 2011.

Anlægsbevillingen herfra, vedrørende byggemodning og salg af boligområdet omfattet af lokalplan 854, blev godkendt i byrådsmødet den 16. marts 2011.

Der er nu, efter afholdelse af offentlig licitation over anlægsarbejdet for etape 1 og etape 2 i lokalplanområdets nordlige del samt busendestationen ved Lystenlund / Østergårdsvej indgået aftale med Entreprenørfirma Gert Møller ApS, Taksvej 4, 8462 Harlev J., om udførelse af anlægsarbejderne i forbindelse med byggemodning af de i alt 125 villaparceller i etape 1 og 2 og busendestationen.

Anlægsarbejderne for de foreløbige byggemodningsarbejder for etape 1, omfattende 32 villaparceller nord for Møddebro Bæk, opstartes snarest og vil fortsætte frem til medio november 2011.

Busendestationen ved Lystenlund / Østergårdsvej påbegyndes ligeledes snarest og anlægsarbejderne vil fortsætte indtil primo august 2011 hvor busendestationen forventes færdiganlagt.

Anlægsarbejderne for de foreløbige byggemodningsarbejder for etape 2, omfattende 93 villaparceller syd for Møddebro Bæk, forventes påbegyndt primo 2012 og vil herefter fortsætte frem til medio oktober 2012.

Der er ikke på nuværende tidspunkt fastsat et opstarttidspunkt for byggemodning af de resterende 98 villagrunde nord for Østergårdsvej, hvoraf de 4 villagrunde er privat ejet.

Tidspunktet for udførelse af færdiggørelsesarbejderne er ikke fastsat på nuværende tidspunkt men vil være afhængig af udbygningstakten i boligområdet.

De 32 villaparceller i etape 1 forventes på nuværende tidspunkt udbudt til salg i efteråret 2011.

Referat ekstraordinær generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen 23. marts 2011

Indkaldelsen er sket fordi der på den ordinære generalforsamling ikke var tilstrækkelig medlemmer tilstede til at kunne vedtage forslaget til vedtægtsændringer.
Der var mødt 20 medlemmer op til den ekstraordinære generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer
3. Honorar til bestyrelsen
4. Evt.

1. Marlene meldte sig som dirigent
2. Keld gennemgik de enkelte forslag til ændring af vedtægterne.
§7, stk. 3 – rentesatsen på 2 % pr. påbegyndt måned ændres til procesrenten
§13, stk. 1 – ændres, så den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april i stedet for februar måned
§13, stk. 3 – ændres således at regnskab og budget ikke skal følge med indkaldelserne, men blot gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside
§17, stk. 2 ændres så bestyrelsen og suppleanter vælges for to år af gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.
§20, stk. 3 – ændres således at regnskabet skal stilles revisor inden 1. februar i stedet for 15. januar

Ændringerne blev sat til afstemning hver for sig, og alle blev vedtaget.

3. Honorar til bestyrelsen.
Punktet var også med på den ordinære generalforsamling, men da det var uklart formuleret, indstille generalforsamlingen, at forslag skulle omformuleres og med på den ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen forslog et beløb på kr. 1200 årligt pr. medlem af bestyrelsen, beløbet er fundet ud fra hvad foreninger med samme arbejdsopgaver/størrelse tilbyder.
Beløbet dækker alle omkostning for det enkelte medlem
Det forslåede beløb blev vedtaget af forsamlingen
4. Under dette punkt kom vi igen ind på risikoen ved at være kunde i Århus Lokalbank, bestyrelsen kunne oplyse at der arbejdes på at finde en anden bank forbindelse.
Legeplads blev også bragt på banen og den forventes at blive udført inden sommer, ved at medlemmerne arbejder frivilligt 2-3 weekender. Nærmere følger på vores hjemmeside.

Ref. René

Hvordan er kvaliteten af veje og fællesarealer?

Vi står over for at skulle overtage veje og fællesarealer engang i løbet af forsommeren. I den forbindelse har vi behov for jeres hjælp.

Kommunen mangler stadig at lægge en del asfalt, men ellers betragter de stort set området som færdiganlagt. Det er vores opgave at påpege evt. mangler, så det kan blive udbedret inden overtagelse. Så derfor:

Har I lagt mærke til noget, der ikke er lavet ordentligt? Det kan f.eks. være fortove, asfalt, tekniske installationer, græsrabatter.

I bedes komme med input på hjemmesiden senest d. 10. april

Kommunen mangler stadig at lægge en del asfalt, men ellers betragter de stort set området som færdiganlagt.

Det er vores opgave at påpege evt. mangler, så det kan blive udbedret inden overtagelse

Plantning af bøgehæk langs afgrænsning af storparceller, oktober version

Plantning af bøgehæk langs afgrænsning af storparceller.

Det er nu ved at være tid til at plante hæk, hvis man ikke allerede har gjort det

Kommunen er nu, klar til at følge op på dette i den nærmeste fremtid

Plantning af bøgehæk langs afgrænsning af storparceller, oktober version

Klik på ovenstående link

Indbrud – advarsel

Natten til mandag d. 21/6 har der været en række indbrud i ulåste biler og skure på stikvejen Hasselvangen 225-249.
Der er bl.a. blevet stjålet en bærbar, et kamera og 10 kasser Sodavand og Sommersby.

Så vær opmærksomme på at holde biler og skure låste!

Hvis der er nogen, der har bemærket noget eller andre der også har været udsat for indbrud, så send bestyrelsen en mail.

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. april

Tilstede: Marlene, Rune, Anne, Berit og Keld

Dagsorden:
1) Vagtværn
2) Vedtægtsændringer
3) Vedtægter, Grundejerforeningen
4) Evt.

Ad. 1
Der er blevet tilbud, og tilbudene lød på omkring 6 kr pr. husstand pr. døgn. Dette vurderer vi er alt for dyrt og har derfor besluttet ikke at gå videre med denne sag.

Ad. 2
Vedtægterne blev gennemgået og der er blevet udarbejdet et forslag til en revidering af vedtægterne. Vi er dog i bestyrelsen blevet enige om at denne revision kan vente til næste års generalforsamling, hvorfor vi har valgt ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Ad. 3
Der er blevet udarbejdet et forslag til vedtægter til den nye grundejerforeningen. Forslaget blev gennemgået og revideret. Vi mangler dog at der udarbejdes en overordnet fordelingsnøgle før der kan indkaldes til stiftende generalforsamling. Marlene kontakter kommunen for at høre hvordan vi får udarbejdet denne. Vi satser på en stiftende generalforsamling inden sommerferien.

Ad. 4
Gennemgang af område. Anne og Kjeld foretager en gennemgang af fællesarealer sammen med kommunen.

Legepladser. Vi har haft kontakt til en række legepladsfirmaer, men så længe grundejerforeningen ikke er stiftet kan vi ikke komme videre i denne sag. Vi må afvente stiftelsen af grundejerforeningen.

Høringssvar Lokalplan 854

Her er Solvangens høringssvar til Lokalplan 854

Vi håber at der er mange beboere der også vil indsende deres meninger og kommentarer til Lokalplan 854, da den også får betydning for os.

Høringssvar Lokalplan 854 – Nyt boligområde nord for Østergardsvej i Solbjerg.

Indsendt af parcelforeningen Solvangen. Forening for Hasselvangen 1-281 og Solbjerg Hedevej 61-115

Følgende fremsendes en række synspunkter som repræsenterer parcelforeningen Solvangen.

Synspunkterne er flere og kan fremsættes under 4 overskrifter:

 1. Manglende hensyn til eksisterende beboere i lokal området

 2. Konkrete kommentarer til udstykningen 854

 3. Trafikale konsekvenser af udstykningen 854

 4. Generelle betragtninger om kommunens tilgang til udvikling af lokal området

 1. Manglende hensyn til eksisterende beboere i lokal området

Det er et generelt ønske, at der ved en udstykning af denne størrelse også tages hensyn til eksisterende beboere i området. Det gælder både i forhold til støjgener, trafikafvikling, grønne arealer, udsyn, involvering etc.

Eksempelvis tyder det på at kommende beboere er skærmet bedre af for støj og trafik gener etc. end eksisterende beboere, som bor langs Solbjerg Hedevej, til trods for at de eksisterende beboere bor på det stykke af Solbjerg Hedevej hvor der er og vil komme mest trafik.

Dette kommer bl.a til udtryk ved at man i hele den nye udstykning etablerer cykelsti, støjmure og fartdæmpning.

I de efterfølgende mere specifikke kommentarer fremsættes flere synspunkter som understøtter ovenstående og som understreger behovet for også at tage hensynet til eksisterende beboere med i overvejelserne i den videre proces.

2.  Konkrete kommentarer til udstykningen 854

2.1 Vejen bør gennemføres i etaper jvnf. Udstykningsfaserne

 • for at undgå gennemgående trafik inden der reelt er behov for det opfordres kommunen til at vente med at udføre vejen over Møddebro bæk

2.2 Uddybning af trafik dæmpende foranstaltninger

 • for at fastholde at den nye vej gennem udstykningen ikke bliver en omfarts vej ønskes en nærmere præcisering af hvad de fartdæmpende foranstaltninger er. Målet om en max. Hastighed på 40 km/t som nævnt i 854 ønskes også på resten af Solbjerg Hedevej.

3. Trafikale hensyn som konsekvens af konsekvenser af udstykningen 854

 1. Hastighedsdæmpning på Solbjerg Hedevej
 2. Allerede i dag er Solbjerg Hedevej en meget befærdet vej Med en ny udstykning øges trafik mængden voldsomt og vejens udformning inviterer til ekstremt høj fart.
 3. I sidste nummer af Solbjerg Nu (Marts 2010 side 5) omtales en fartmåling på Solbjerg Hovedgade fra Oktober 2009.

http://www.solbjerg.nu/infusions/fckfusion/images/uploads/file/solbjerg_nu/04_solbjerg_nu_marts_10.pdf

Den viser en gennemsnitsfart på 53 km/t på hverdage og 62km/t i weekender.

Da hovedgaden er er mere buet end Hedevejen og har fartdæmpende foranstaltninger, må det være rimeligt at antage at farten på hedevejen er højere, og der bl.a. derfor skal fartdæmpende foranstaltninger til på hedevejen.

Det er et kraftigt ønske, at kommunen forholder sig kritisk til hvorledes hastigheden kan dæmpes på vejen. Dette bør allerhelst ske med en cykel sti langs hele Solbjerg Hedevej samt bløde chikaner ala Solbjerg Hovedgade. Dette skal både ses i lyset af skolebørn, men også den øvrige færdsel på cykel til og fra boligområdet til indkøbsmuligheder/busforbindelser etc. Mængden af trafik på Solbjerg Hedevej nu og i fremtiden bør illustreres og de fornødne hensyn tages hurtigst muligt!

Igen efterlyses der hensyn til eksisterende beboere.

Afvikling af trafik fra Solbjerghovedgade/Solbjerghedevej til landevejen

Allerede i dag er der trafikale problemer i spidsbelastningsperioder til og fra Solbjerg v. Udkørslen til hovedvejen v. Varmeværket. Det er et kraftigt ønsket at kommunen forholder sig til hvorledes en fornuftig afvikling af den øgede trafik skal opnås. Den nye udstykning vil medføre en kraftig stigning i trafikken til og fra Solbjerg som der skal tages højde for. Allerhelst bør man overveje tilkørselspor ud på hovedvejen for at få en mere gnidningsfri tilkørsel til hovedvejen. Løsningsmodellen med en rundkørsel ved Solbjerg Hedevej og Solbjerg Hovedgade vil efter vores mening ikke løse noget.

4. Generelle betragtninger om kommunens tilgang til udvikling af lokal området

 1. Som det fremgår er det hensynet til eksisterende beboere som ligger os på sinde. Vi har et stort ønske om at komme i en nærmere dialog med kommunen omkring de fremsatte synspunkter. Vi ønsker specielt at bidrage til en nærmere dialog omkring de trafikale udfordringer som byen vil opleve som konsekvens af lokalplan 854.
 2. Vi vil derfor gerne mødes med relevante embedsmænd og politikere for at kunne fremsætte vores synspunkter.
 3. Vi håber man fra kommunens side vil se velvilligt på dette.

Med venlig hilsen

Parcelforeningen Solvangen