Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen

Generalforsamlingen for vores alle sammens Parcelforening afholdes Tirsdag d. 29/3 -2016 kl 19.30  i sal 2 (lokalet mod hovedgaden) i Solbjerg Fritidscenter, Solbjerg Hovedgade 88, 8355 Solbjerg.

Der vil være forplejning til mødet.
Der er følgende agenda til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent
 1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 1. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. (Regnskabet ses nedenfor)
 2. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. (Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)
 3. Bestyrelsen anmoder om tilladelse til at bestyrelsen kan investere midler i sikre aktiepuljer eller obligationer for ikke at have større beløb stående stort set uden renteindtægter.
 1. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  – På valg til bestyrelsen er: Kim Larsen, Rene J Hansen, Keld Stoltenborg og suppleant Kristine Vium. Keld Stoltenborg og Kristine Vium genopstiller ikke. Der er medlemmer der ønsker at indtræde i bestyrelsen, men overvej om det også er noget for dig.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  – Revisor (Glen Danielsen) og revisorsuppleant (Stig Sommer) er først på valg næste år.
 1. Status for den store grundejerforening
 1. Eventuelt

Vel mødt

Venlig hilsen

Parcelforeningens bestyrelse

 

Se evt. også www.solvangen.org og tilmeld mailservice ved nye opslag

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Parcelforeningen Solvangen d. 23-2-2016

Deltagere: Johan, Kim, Jon, Rene, Keld

Afbud: Erik

Dagsorden

1. Økonomi

 • Status på indbetalinger.
  Der er restancer for 21.600 kr. Der er udsendt rykkere og der er og bliver fulgt mundtligt op på skyldnere (ved Jon og Kim). Rene kontrollerer om de har betalt i 2016.
 • Regnskab 2015
  Regnskabet er gennemlæst og godkendt af kasserer, formand og revisor

  Parcelforeningen fastholder at have konti i to banker (Jyske bank og Vestjysk Bank) for at holde beløbene under bankgarantien på 750.000 kr.. Investering i obligationer overvejes og tages op til generalforsamlingen.

 • Prisoverslag på vedligehold af belægning på veje og stier
  Tilbuddet lyder på ca. 11.250 kr./år for parcelforeningens andel til vedligehold af belægning. Det undersøges om den store grundejerforening også vil indgå i samarbejdet, så samtlige stier og veje i området bliver vedligeholdt.
 • Budget 2016
  Udkast til budget vil blive vedlagt indkaldelsen til generalforsamling. Der er taget udgangspunkt i en fastholdelse af kontingent på 2400 kr./år.

2. Den store grundejerforening

 • Vinterrydning og vedligeholdelse af grønne områder
  Det undersøges om den nuværende entreprenør vil fortsætte den nuværende ordning (Keld). Det kan senere overvejes at lave et nyt udbud.
 • Udskiftning af træer
  Der er udskiftet 3 træer langs grusvejen (Solbjerg Hedevej), som var døde eller knækket.
 • Overdragelse af højen
  Efter kontrol og udbedring af skade i græsset og gensåning af flere områder overtages højen af den store grundejerforening.
 • Vedligehold af grønne områder
  Tilbud for nedenstående punkter indhentes ved entreprenøren (Keld):
 1. Der foreslås at græsset bag støjvolden klippes hver anden gang, der klippes græs (kan klippes med den mindre græs klipper).
 2. Fjernelse af vildtvoksende krat ud for Hasselvangen 5.
 3. Gødning af græs
 4. Kontrol af græskanter (Der kan plantes græs nogle steder langs stierne)
 • Legepladser
  Det foretages kontrol af legepladserne (Jon).
  Maling af legepladser tages op til generalforsamlingen med henblik på at finde nogen, der vil stå for dette.
 • Ødelagte låse til bomme ved stierne
  Keld og Rene undersøger muligheder for udbedring.
 • Andet
  Kommunen har solgt de to storparceller ud mod skoven og begge storparceller er med i den store grundejerforening. Der er desuden gang i byggeri i buen.

  Kasserer i den store grundejerforening stopper hvis han får solgt hus. Keld undersøger om der er en ekstern revisor, der kan overtage den daglige drift i den store grundejerforening.

  Keld sætter den nye formand i den store grundejer ind i sager fra tidligere.

 1. Trafikdæmpning på Solbjerg Hedevej
 • Oplæg til Kommunen
  Parcelforeningen har været kontakt til Plan og Teknik i Kommunen, hvor vi foreslået 3 trafikdæmpende tiltag:
 1. Anlagt cykel sti (Dyr),
 2. Cykel sti i en side anlagt (Mellem),
 3. Striber som cykelsti (Billig)

  Der forventes svar fra Kommunen i løbet af foråret. (Jon tager kontakt til kommunen.)

  Oplæg er desuden sendt til Solbjerg Fællesråd, og er med på liste over ønsker fra Solbjerg. Det er dog ikke øverst på prioritetslisten.

 • Status på politikontrol

  Der har været politikontrol på Solbjerg Hedevej et par gange, men der er stadig mange, der kører for stærkt.

  Helleanlægget på Solbjerg Hedevej har sænket hastigheden lidt i den ene ende af vejen.

 4. Generalforsamling 2016

 • Tidspunktet er fastsat til den 29. Marts kl. 19.30 i Fritidscenterets sal 2 (ud mod vejen).
  Forplejning – Evt. bestilling af smørrebrød eller andet (Rene)
 • Johan laver udkast til dagsorden (bestyrelsens beretning, regnskab, Stikord mv.)
 • Kim, Keld og Rene er på valg. Erik træder ud. Kim/Ana og Rene genopstiller. Der er medlemmer, der ønsker at indtræde i bestyrelsen, men overvej om det også er noget for dig.
 • Omdeling (Kim og Jon deler ud)

5. Eventuelt

 • Høring af Kommunens omlægning af busruter
  Der laves nyt busnummer 17 med ca. samme rute som den nuværende rute 20.

  Rute 202 får sandsynligvis endestation i Tranbjerg, og kører ikke ind til Århus fremover.Høringsrunden er afsluttet d. 25/2, 2016.

 • Næste bestyrelsesmøde afholdes efter generalforsamlingen