Referat – Ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen, 27/4-2022 kl. 20.00 Beboerhuset, Solbjerg Hovedgade 88.

Fremmødte

Bestyrelsen: Jon Holm Pedersen, Karen Kring Henneberg, Rasmus Stensgaard, Kim Østrup

Derudover 4 fremmødte grundejere

Valg af dirigent og referent.

Formanden tog rollen som referent

Dirigent blev Rasmus Stensgaard

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt pr. Brev og via hjemmeside.

Tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er rykket ca. en måned på grund af eftervirkninger af Corona. Det forventes, at Generalforsamlingen vil blive afholdt rettidigt i 2023.

Formandens beretning

Corona har jo sat sit præg på foreningens arbejde og denne beretning dækker således over perioden fra generalforsamlingen i 2021, der blev afviklet den 14 juni 2021 og frem til nu.

Og ganske ærligt, så er her ufatteligt roligt.

Der er blevet udført vedligehold på asfalt i området, og ellers er året gået sin vante gang med grønt vedligehold og en del hvidt vedligehold.

Jeg har talt med vore gartner og han beretter, at der generelt er rigtigt pænt i området. Der er blevet sat en del affaldsspande op, og der er langt mindre smidt affald, men spandene er fyldt.

Det er også EV have og Park, der står for at etablere blomsterengen på højen og grundet tørken, kan vi nok først forvente at se blomster i maj eller hvornår nu, vandet kommer.

Forudsat, at det bliver en succes, så vil vi se på at udvide blomster-området til næste år.

Ifølge Gartneren er der igen begået hærværk mod beplantningen oppe ved den ene sø ved legepladserne. Dette hører teknisk set ind under den store forening, men vi vil i fællesskab se på, hvad der kan gøres, og hvordan vi bedst sikrer nyplantning.

Vi håber, at grundejerne i området vil være ekstra observante og melde ind til bestyrelsen, hvis de ser nogen ødelægge eller fælde den fælles beplantning, så vi kan sende en regning ud, i stedet for at alle skal betale for reparere skader.

Lokalt var der nogen forsøg på indbrud i december, hvor politiet var ude og besigtige indbruddene.

Her i det lille sidste års tid har der desuden været fuldt tryk på byggeriet på Hyldevangen, og mildt sagt, så har bygherren ikke ligefrem udvist respekt for områdets arealer. Jeg har holdt møder med bygherren og været i tæt dialog med kommunen.

Det har blandt andet resulteret i, at der er udstedt flere påbud til bygherren. Samlet ahr vores indsats båret frugt, i og med at flere af vores klagepunkter er blevet rettet.

Regnskab

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kassereren. Der var enkelte spørgsmål.
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forlag

Budget og kontingent

Bestyrelsen havde anbefalet at kontingentet blev fastholdt på nuværende niveau.

Under gennemgang af budgettet blev det diskuteret om der blev sat nok af til asfalt, og det blev besluttet at bestyrelsen ser på at få foretaget en ny beregning af omkostninger forbundet med asfalt.

Derudover var der var der bekymring over, at vi umiddelbart ser ud til at få endnu et år med underskud. Bestyrelsen vil holde ekstra øje med tallene i år.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen og kontingentet bliver fastholdt på nuværende niveau.

Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er: Kim Larsen, Karen Kring Henneberg og Carsten Tolderlund.

Kim Larsen, Karen Kring Henneberg modtog genvalg
Carsten Tolderlund modtog ikke genvalg.                                            

Der var ingen kandidater, der ønskede at stille op, så i stedet indtrådte suppleant Anne Dissing Sandahl i bestyrelsen

Ny suppleant til bestyrelsen blev Anne Stephansen

Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg til revisor: Glen Danielsen
Glen Danielsen modtog genvalg

På valg til revisorsuppleant: Anne Bøgh Fangel.
Anne Bøgh Fangel modtog genvalg

Den store Grundejerforening

Den store Grundejerforening har endnu ikke afholdt generalforsamling og da Kim Larsen var fraværende var der ikke yderligere nyt andet end det, der allerede er nævnt. Nyt fra foreningen kan sikkert læses i kommende referat fra Parcelforeningen.

Eventuelt

Har var intet at sige. Efter generalforsamlingen blev der hygget med kaffe, kage og vand.