Referat – Ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen, 14/6-2021 kl. 20.00 Hasselvangen 251, 8355 Solbjerg

Fremmødte:

Bestyrelsen: Jon Holm Pedersen, Karen Kring Henneberg, Rasmus Stensgaard, (Kim Larsen), Carsten Tolderlund

Derudover 7 fremmødte grundejere

  1. Valg af dirigent og referent.

Lone Aron blev valgt som dirigent.
Carsten Tolderlund blev valgt som referent

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt pr. brev, Facebook og hjemmeside.

Tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er rykket ca. 2 måneder pga. Covid-19 restriktioner.

Generalforsamlingen godkendte indkaldelsen.

  • Formandens beretning

Sidste års generalforsamling foregik 22/6 2020 ligeledes i disse skønne lokaler. Sidste år var der seks fremmødte udover bestyrelsen. Dejlig at se, at det er slået i år.

Det har været et år med Corona, en masse frost, men ellers ganske stille.

Af større ting fra året, der er gået vil jeg nævne:

at Rasmus fra bestyrelsen har sørget for at skifte kæder på den ene legeplads, det var lige ved årsskiftet og vi roste ham selvfølgelig til skyerne i facebookgruppen.

Der var nogle stykker fra området, der deltog i ”hold Solbjerg rent” 16 april og der blev da også fjernet en del skrald, det er vi glade for.

I den forbindelse kan jeg nævne, at den store forening i samråd med os har sørget for, at der er indkøbt flere skraldespande, som er sat op flere steder i området. Blandt andet ved højen, legepladserne og rundt på stisystemerne. Ifølge vores gartner, så er skraldespandene ofte helt fyldte, og det er også mit indtryk, at der lander flere hundeposer i skraldespande og færre i hække og læhegn, efter at der er kommet flere skraldespande til.

20. april blev stolperne på gyngestativerne udskiftet. Vi nævnte på sidste års generalforsamling, at der var råd i nogle af stolperne, og derfor valgte vi simpelthen at få dem alle udskiftet nu, så stativerne nu står på stålspær. Samtidig blev der også opsat en ny babygynge og udskiftet et bræt i legeskibet.

Derudover kan jeg nævne, at jeg har været på rundtur i området med formanden for den store grundejerforening og Colas, der står for asfalt vedligehold. Der er en række revner og skader på asfalten, der skal repareres, og mange af de reparationer blev udført torsdag i ugen før generalforsamlingen.

Derudover blev det også anbefalet at få fjernet det græs, der vokser mellem stenene rundt langs alle vores stikveje. Og det er en opgave, som gartneren løser.

Fordelen ved at udføre løbende vedligehold på asfalten er naturligvis, at det forlænger asfaltens levetid.

I samme ombæring ved rundturen fandt vi ud af, at Aarhus Vand har anvendt asfalt i en forkert farve, der hvor der er pillet ved regnvandsbrøndene. Vi har forsøgt at finde den ansvarlige for at få dem til at ændre det, men det blev afvist. Så vi må leve med tofarvet asfalt

Årets frost udløste en del ekstra regninger til hvidt vedligehold, men de fremgår først af regnskabet for 2021.

I ugen inden generalforsamlingen blev der også etableret bump i hele området. Det er den store grundejerforening, der har taget initiativ til at få etableret bump på foranledning af medlemmerne.

Derudover har jeg også haft lidt snakke med dansk byggeselskab, der er ved at udbygge den sidste storparcel. De er bedt om at rydde op og holde bedre orden. Og det må vi så se, om det bliver gjort, når de er færdige.

Samlende vil jeg sige, at området fungerer rigtigt godt. Her er pænt og ryddeligt, gartneren gør en fremragende indsats. Vi er for kedelige til at huse soundboxe og ungdomsfester. Til gengæld har vi masser af harer.

  • Regnskab

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kassereren. Der var enkelte opfølgende spørgsmål.
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

  • Indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget et forslag vedr. græsslåning foran parceller.

I takt med at flere grundejere får installeret robotplæneklippere til deres græsplæner, kniber det med at huske forpligtelsen til også at slå græsset fra skel til vej på stikveje og stier (De ”grønne fortov”) Disse fortov/rabatstykker ser derfor meget uens/ujævne ud.

Der er stillet forslag om at vedligehold af græsstykkerne overgår til Parcelforeningen og indgår i den øvrige græsslåningsplan.

Der er på forhånd indhentet 2 tilbud på vedligehold fra vores gartner.

Årlig udgift for græsslåning uden buskrydning under hæk: 30.000 kr. årligt.
Årlig udgift for græsslåning med buskrydning under hæk: 40.000 kr. årligt

Efter en indledende præsentation/diskussion blev der foretaget afstemning om forslag til vedligehold uden buskrydning under hæk. Der var 10 stemmer tilgængelige under afstemningen.                                                         

4 stemte imod forslaget om vedligehold uden buskrydning
6 stemte for forslaget om vedligehold uden buskrydning

Forslaget blev vedtaget.

  • Budget og kontingent

Budgettet blev fremlagt og gennemgået af kassereren.                                                                             

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.                                              Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau

  • Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er: Johan Hardang Vium, Jon Holm-Pedersen, Rasmus Stensgaard.

Jon Holm-Pedersen og Rasmus Stensgaard modtog genvalg
Johan Hardang Vium modtog ikke genvalg.                                            

Kim Østrup fra Hasselvangen 7 blev valgt til bestyrelsen

  • Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg til revisor: Glen Danielsen
Glen Danielsen modtog genvalg

På valg til revisorsuppleant: Anne Bøgh Fangel.
Anne Bøgh Fangel modtog genvalg.

  • Status for den store grundejerforening (Grundejerforeningen Hasselvangen)

Der er blevet brugt ekstra penge på hvidt vedligehold da vinteren har været hårdere end forventet.

Et gartnerfirma har bedt om lov til at byde på opgaven for grønt/hvidt vedligehold i området. Vi afventer deres tilbud og tager derefter en grundig vurdering af pris, kvalitet, pålidelighed.

Det overvejes om aftalen med grønt vedligehold skal udvides med ekstra vedligehold af bede og stier. Der er i øvrigt opsat flere affaldsspande bla. til ”hundeposer”.

Der er lavet vejbump på ”Buen” i Hasselvangen for at matche ønsket om generelt lavere hastighed på vejene i Solbjerg. Bumpene mangler den sidste godkendelse og tjek fra entreprenøren.

  • Eventuelt

Ingen emner

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:

Jon Holm-Pedersen

Næstformand:

Carsten Tolderlund

Kasserer:

Karen Kring Henneberg

Øvrige medlemmer:

Kim Larsen, Rasmus Stensgaard, Kim Østrup

Suppleanter:

Keld Stoltenborg, Anne Dissing Sandahl

Revisor:

Glen Danielsen

Revisorsuppleant:

Anne Bøgh Fangel