Dagsorden til generalforsamling

I henhold til vedtægterne skal mindst 50 husstande være repræsenteret på generalforsamlingen før en vedtægtsændring kan besluttes. Bestyrelsen opfordrer derfor til et stort fremmøde, således at ændringen bliver mulig. Du kan angive om du kommer her: https://www.solvangen.org/generalforsamling

Dagsorden

1 ) Valg af dirigent og referent

2 ) Beretning om det forløbne år, herunder:

– kontingentbetalinger
– hjemmesiden
– fremtidige indkaldelser til generalforsamling

3 ) Regnskab

4 ) Rettidigt indkomne forslag

5 ) Budget for næste år, herunder kontingent

6 ) Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter

7 ) Valg af revisor + suppleanter

8 ) Den store grundejerforening

– Hvad skal der ske? Hvordan og hvornår?

9 ) Legepladser

10 ) Parkering

11 ) Støjvold langs Hedevejen

– Hvad bliver det til?

12 ) Vedtægtsændring

– Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 17, stk. 2, således at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg ad gangen.

13 ) Eventuelt