Indkaldelse til ordinær generalforsamling, 2023 i Parcelforeningen Solvangen

                                                                                                  2023

Generalforsamlingen for Parcelforeningen afholdes onsdag den 29. marts 2023, klokken 20.00 i Solbjerg fritidscenter, hovedgaden 88, 8355 Solbjerg.

Der vil være kage og forfriskninger til alle fremmødte.

Der er følgende agenda til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af underskrevet regnskab. Regnskabet kan ses på vores hjemmeside (solvangen.org, under fanen økonomi).

4. Rettidigt indkomne forslag fra Bestyrelsen og medlemmerne. (Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)

4.1 Fra bestyrelsen

Bestyrelsen anbefaler, at vi fjerner klipningen af de grønne arealer foran de enkelte parceller. De seneste år har områdets gartner klippet græsset foran de enkelte huse. Fremadrettet vil den opgave påligge den enkelte husstand. Ved at fjerne denne opgave sparer foreningen 30.000 kroner årligt.

4.2

Bestyrelsen anbefaler, at vi nedlægger reservefonden og overfører beløbet til vejfonden.

4.3

Bestyrelsen anbefaler, at vi flytter 50.000 kroner fra Foreningskontoen til vejfonden.

4.4

Bestyrelsen anbefaler, at vi hæver indbetalingen til vejkontoen fra 25.000 kroner til 40.000 kroner årligt for at spare nok op til ny asfalt.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler at hæve kontingentet til 3.000 kroner per husstand fra og med indeværende år.

– Årsagen til stigningen skyldes foreningens økonomi. Foreningen har kørt med underskud de seneste to år, dertil kommer stigende priser og et ønske om at øge opsparingen til asfalt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år.)

– På valg til bestyrelsen er:  Jon Holm-Pedersen, Kim Østrup og Rasmus Stensgaard.

Alle modtager genvalg

Ingen suppleanter er på valg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

– Revisor Glen Danielsen og revisorsuppleant Anne Bøgh Fangel er på valg. (Vælges hvert år) Begge modtager genvalg

8. Status for den store grundejerforening

     9. Eventuelt

Vel mødt

Parcelforeningens bestyrelse

Referat, møde i bestyrelsen, grundejerforening d. 1/3

Tilstede: Karen, Jon, Kim Ø, Rasmus, Anne

Afbud: Kim L.

Referent: Anne

Ad 1: Status siden sidst:

Der har været kontakt med gartneren i forhold til ”erstatningstræer”, tilbageklipning af div. buskads. Kim går en runde med gartneren.

Generelt kører grønt og hvidt vedligehold som det skal. Jon kontakter Kim i forhold til entreprisen på hvidt vedligehold.

Blomsterengen udvides.

Vi skal være opmærksom på, om legepladserne skal males igen. Rasmus holder øje. Det er den store grundejerforening, der betaler.

Ad. 2: Økonomi:

Regnskabet er afsluttet, vi ender med et underskud på ca. 32.000.

Bestyrelsen foreslår en kontingentforøgelse, så kontingentet samlet set er 3000 kr. pr. husstand. Dermed kan vi øge indbetalingen til asfaltkontoen.

Kantklipningen rundt ved parcellerne foreslås sløjfet, da det koster 30.000 kr./år.

Vi har pt. 3 konti: En foreningskonto, en reservekonto og vejkontoen. Vi lukker reservekontoen, beløbet her føres over til foreningskontoen, hvor vi fastholder en reserve på 200.000. Resten overføres til asfaltkontoen. VI er opmærksomme på, at vi næste år skal have åbnet en ny konto, så vi ikke overskrider 750.000 kr.

Ad. 3: Generalforsamling onsdag d. 29/3 kl. 20.00

Skal afholdes inden 1. april 2023, indkaldelse tre uger før.

På valg: Kim Ø., Rasmus, Jon (modtager alle genvalg)

Der er kage, kaffe, øl og vand (Jon sørger for dette, Kim Ø bakker op)

Jon opdaterer dagsordenen og oploader regnskab på hjemmesiden.

Ad. 4: Evt:

Ingen bemærkning