Referat af Generalforsamling

Der var 14 fremmødte til generalforsamlingen 2015, inklusiv 6 fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent blev: Erik Jensen
Referent blev: Johan H. Vium
Det blev herefter konstateret at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning ved Keld Stoltenborg
Kontingentindbetalinger: Der er arbejdet med skyldnere. Mere om dette under punkt 3.
Solbjerg Hedevej: Det er ved at blive undersøgt, om der kan ændres på forholdene på Solbjerg Hedevej, eksempelvis i form af chikaner eller optegnet cykelsti. Indtil videre har meldingen fra kommunen været afvisende. Der er dog blevet opsat en ekstra krydsning over Solbjerg Hedevej, de har hjulpet med at reducere hastigheden på vejen, og har gjort det mere sikkert at krydse vejen.
Der har været kontakt til fællesrådet, og det vil blive forsøgt at tage kontakt til nogle af de andre ejerforeninger langs vejen, så der kan blive lagt et større pres. Det vil også blive undersøgt om det er muligt at få lavet et oplæg til kommunen, som kan præsenteres til møde med Teknik og Miljø i kommunen (Brian Jonassen kan evt. medbringe det).

3. Regnskab ved René John Hansen
Der er inddrevet restancer for 49.200 kr. og der er afskrevet 60.000 kr. fra gamle skyldnere, konkursbo m.m. Der er altså ryddet ud i de gamle uafklarede sager.
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.

4. Forslag
Der var ingen indkomne forslag inden generalforsamlingen (se også under eventuelt nedenfor).

5. Budget
Budgettet blev godkendt, og kontingentet til foreningen fastholdes på 2.400 kr./år per parcel.
Der laves et overslag på hvor stort et beløb, der skal til at asfaltere mv. så kontingentet eventuelt kan justeres til næste års generalforsamling.

6. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg: Erik Jensen (genopstillede), Jon Holm (genopstillede), Johan Vium (genopstillede).
Erik, Jon og Johan blev genvalgt.
Som bestyrelses suppleant blev Rasmus Stensgaard valgt.

7. revisor
På valg: Revisor: Glenn Danielsen (genopstillede). Revisorsuppleant: ny valg
Glenn blev genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Stig Sommer valgt.

8 Status for den store grundejerforening
Vi har fået nye bede og vejtræer i området. Der var ikke penge til alt det, vi gerne ville have lavet i 2014, så det bliver lavet i 2015.
Kommunen har anlagt det sidste grønne område nord for den buede vej. Det bliver overdraget når det er i god vækst.
Der er placeret natursten ved udkørslen af cykelsti til Solbjerg Hedevej, for at forhindre cykler i at køre direkte ud på vejen.
Kommunen har efter henvendelse lavet fortovet ved buevejen færdigt.
Der skal laves en ny aftale for sne og grønne områder efter sommeren.

9 Eventuelt
Der blev stillet forslag om et oplæg om grønne plæner eller andet ifm. generalforsamlingen for at trække lidt flere til.
Det blev kommenteret, at der mangler et bræt ved broen over åen ved nordlige indgang ved byen Kommunen kontaktes herom idet de er ansvarlige for den indtil grunden sælges.
Der blev lagt op til en fælles indsats for at få malet legepladserne inkl. noget hyggeligt samvær med grill og pølser. Der skal også flyttes sand nedenfor rutschebane. Det bliver evt. den 1. eller 2. weekend i august efter sommerferien. Evt. kan der også bestilles en maler til arbejdet (betales af den store grundejerforening).
Der blev også snakket om busrute 20, hvor bestyrelse og fællesråd har indsendt høringssvar. Busruten planlægges omlagt fra sommer 2015, og der er opponeret imod at der ikke kan om stiges ved Harald Jensens Plads, og at det kommer til at tage længere tid at komme ind til centrum. Det er foreslået at ruten omlægges via Hasselvangsbuen, så der bliver kortere til bussen. Også fra det nye område i Mødebro Parkvej er der langt til bussen.
Der blev lagt op til et møde med erfaringsudveksling mellem foreningerne i Solbjerg fx ifm. vejrydning. Det ønsker vi at støtte op om.
Det blev kommenteret, at der er et bump på Solbjerg Hedevej ca. ud for Rema 1000 som bliver dybere og dybere. De generede kan tage kontakt direkte til Århus Kommune (Center for Byens Anvendelse på tlf: 89404400 eller e-mail: byensanvendelse@aarhus.dk). Se eventuelt også:
http://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Min-by/Kontakt.aspx
Der er en grøn installationskasse ved Solbjerg Hedevej 61, som tidligere er ramt af sneplov eller lignende, så den står skævt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.
Keld ønskede ikke at fortsætte som formand. Johan overtog posten, idet resten af bestyrelsen ville støtte op. Keld er herefter næstformand. Keld har desuden trukket sig som formand for den store grundejerforening.
Rene fortsætter som kasserer.

Bestyrelsen ser herefter ud som følger:
Formand

Johan Hardang Vium
Hasselvangen 267
e-mail: johan@solvangen.org

Næstformand

Keld Stoltenborg
Hasselvangen 24
Tlf. 5049 6599
E-mail: keld@solvangen.org

Kasserer

René John Hansen
Hasselvangen 20
Tlf. 8692 9191 / 60869393
E-mail: rene@solvangen.org

Øvrige medlemmer

Erik Jensen
Solbjerg Hedevej 101
e-mail: erik@solvangen.org

Jon Holm
Hasselvangen 11
e-mail: jon@solvangen.org

Kim Larsen
Hasselvangen 3
e-mail: kim@solvangen.org

Suppleanter

Rasmus Stensgaard
Solbjerg Hedevej 95
Kristine Vium

Revisor

Glenn Danielsen
Hasselvangen 237

Revisorsuppleant
Stig Sommer
Solbjerg Hedevej 75