Nyt boligområde for enden af Solbjerg Hedevej

Hermed en orientering om de forestående anlægsarbejder på arealet omfattet af del af lokalplan 854, “Nyt boligområde nord for Østergårdsvej i Solbjerg”.

Moesgård Museum har i løbet af 2008 foretaget en prøvegravning af boligområdet omfattet af lokalplan nr. 854. Der blev ikke i lokalplanområdet fundet arkæologiske levn af særlig interesse og de arkæologiske undersøgelsen er afsluttet. Moesgård Museum har frigivet arealet omfattet af lokalplan 854 til de kommende byggemodningsarbejder.

I byrådsmødet den 16. marts 2011 blev lokalplan 854 godkendt. Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den 16. april 2011.

Anlægsbevillingen herfra, vedrørende byggemodning og salg af boligområdet omfattet af lokalplan 854, blev godkendt i byrådsmødet den 16. marts 2011.

Der er nu, efter afholdelse af offentlig licitation over anlægsarbejdet for etape 1 og etape 2 i lokalplanområdets nordlige del samt busendestationen ved Lystenlund / Østergårdsvej indgået aftale med Entreprenørfirma Gert Møller ApS, Taksvej 4, 8462 Harlev J., om udførelse af anlægsarbejderne i forbindelse med byggemodning af de i alt 125 villaparceller i etape 1 og 2 og busendestationen.

Anlægsarbejderne for de foreløbige byggemodningsarbejder for etape 1, omfattende 32 villaparceller nord for Møddebro Bæk, opstartes snarest og vil fortsætte frem til medio november 2011.

Busendestationen ved Lystenlund / Østergårdsvej påbegyndes ligeledes snarest og anlægsarbejderne vil fortsætte indtil primo august 2011 hvor busendestationen forventes færdiganlagt.

Anlægsarbejderne for de foreløbige byggemodningsarbejder for etape 2, omfattende 93 villaparceller syd for Møddebro Bæk, forventes påbegyndt primo 2012 og vil herefter fortsætte frem til medio oktober 2012.

Der er ikke på nuværende tidspunkt fastsat et opstarttidspunkt for byggemodning af de resterende 98 villagrunde nord for Østergårdsvej, hvoraf de 4 villagrunde er privat ejet.

Tidspunktet for udførelse af færdiggørelsesarbejderne er ikke fastsat på nuværende tidspunkt men vil være afhængig af udbygningstakten i boligområdet.

De 32 villaparceller i etape 1 forventes på nuværende tidspunkt udbudt til salg i efteråret 2011.