Referat – Ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen, 29/3 2016

Der var 11 fremmødte til generalforsamlingen 2016, inklusiv 4 fra bestyrelsen.

 

 1. Valg af dirigent og referent

Dirigent blev: Rasmus Stensgaard

Referat: Carsten Tolderlund/Johan H. Vium

Det blev herefter konstateret at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

 

 1. Bestyrelsens beretning ved formand Johan Hardang Vium

Se noter til bestyrelsens beretning i bilag nedenfor.

 

 1. Regnskab ved René John Hansen

Regnskabet, underskrevet af bestyrelse og revisor, blev fremlagt og godkendt.

Der er enkelte restancer vedr. betaling af kontingent til foreningen. Det undersøges hvordan proceduren er for inkasso og hvilke udgifter, der er forbundet med det.

Se desuden punkt 6 omkring budget og fastsættelse af bidrag.

 

 1. Forslag

Der var ingen indkomne forslag inden generalforsamlingen

 

 1. Bestyrelsen har anmodet om tilladelse til at investere en del af foreningens midler i sikre aktiepuljer.

Forslaget blev diskuteret og konklusionen blev at der ikke findes nogen sikre investeringer, der garanterer et positivt afkast. Forslaget blev derfor afvist. Der var enighed om at fordele foreningens formue i flere pengeinstitutter for at komme under grænsen for den statslige garanti ved eventuelle bank-krak. Det blev også diskuteret hvor vidt det gavner at foreningen har en stor formue/opsparing når kapitalen ”skrumper”. Resultat af denne diskussion er uddybet under punkt 6.

 

 1. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag

Udgiften til snerydning har ligget ret stabilt i flere år og er ikke blevet reguleret. Det er derfor tvivlsomt om det kan betale sig at indhente tilbud fra andre aktører. Bestyrelsen er opmærksom på dette.

I forlængelse af diskussion fra punkt 5 blev det besluttet at sænke bidraget til 1.900 kr. årligt pr. parcel.

Beløbet fremkom efter en beregning af de nødvendige midler til bla. vedligehold/udskiftning af vejbelægning. Beløbet ændres/justeres i takt med udsving i foreningens udgifter. Budgettet blev herefter godkendt.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

På valg: Kim Larsen, René J. Hansen, Keld Stoltenberg og suppleant Kristine Vium.  Keld Stoltenberg og Kristine Vium genopstiller ikke.

Anastasia V. Larsen, Carsten Tolderlund blev valgt ind

Som bestyrelses suppleant blev Kim Larsen valgt.

(Rasmus Stensgaard der var suppleant til bestyrelsen fra 2015 træder ind i stedet for Erik Jensen der ønsker at træde ud af bestyrelsen)

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor og revisorsuppleant er først på valg i 2017

 

 1. Status for den store grundejerforening

Den store grundejerforening har fået ny formand/kvinde. Foreningens kasserer er flyttet og skal erstattes.

Der er blevet udskiftet træer og buske rundt omkring i området. Det sikres at der er ”gro-garanti” på de planter, der udskiftes.

 

 1. Eventuelt

Det er ved at være tid til planlagt vedligehold af legepladsen. Legestativet skal males og der indhentes tilbud fra en lokal maler. Det undersøges om foreningen skal forestå klargøring til malerarbejde (Tilbud er efterfølgende indhentet fra maler på klargøring samt maling som er accepteret). Et af ”vippe-dyrene” er blevet ustabilt og trænger til ny beton sokkel. Dette udføres af frivillige fra bestyrelsen.

Der mangler stadigvæk indsats/afklaring på problemet med for høj hastighed på Solbjerg Hedevej. Der var flere forslag til løsninger herunder bedre skiltning, indsnævring af kørebane (miljøvej hvor man kører midt på vejen hvis der ikke er modkørende) Opmærkning af brede cykelstier i begge sider. Solbjerg Fællesråd oplyser at dette er den hurtigste måde at få løst problemet. Det vil også være en fordel at gå sammen med de andre stik-veje for at få bredest muligt opbakning.

Bestyrelsen tager kontakt til kommunen og fremlægger forslagene samt evt. mulighed for medfinansiering fra foreningen. (Se desuden note i bestyrelsens beregning omkring hastighedsdæmpning i 2015.)

 

 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.

Bestyrelsen ser ud som følger:

 

Formand

Johan Hardang Vium
Hasselvangen 267
e-mail: johan@solvangen.org

 

Kasserer

René John Hansen
Hasselvangen 20
Tlf. 8692 9191 / 60869393
E-mail: rene@solvangen.org

 

 • vrige medlemmer

Anastasia V. Larsen (Vejansvarlig)
Hasselvangen 3

Rasmus Stensgaard (Grønne områder)

Solbjerg Hedevej 95

 

Carsten Tolderlund
Hasselvangen 251

Jon Holm (Legepladser)
Hasselvangen 11
e-mail:
jon@solvangen.org

 

Suppleanter

Kim Larsen
Hasselvangen 3
e-mail:
kim@solvangen.org

 

Revisor

Glenn Danielsen
Hasselvangen 237

 

Revisorsuppleant

Stig Sommer

Solbjerg Hedevej 75

 


 

Bestyrelsens beretning 2015-2016

Se noter fra parcelforeningens område og bestyrelsens arbejde i 2015-2016 nedenfor.

 

 • Hvad angår Busrute 20 har vi indsendt høringssvar til Midttrafik i foråret 2015. Det blev desværre overhørt og den nye ruteplan trådte i kraft August 2015. Der har været underskriftsindsamling i Solbjerg mod omlægningen med over 1000 underskrifter.
 • Der har netop været en ny trafikplan i høring:
  • Nyt busnummer 17 med ca. samme rute som den nuværende rute 20.
  • Rute 202 får sandsynligvis endestation i Tranbjerg, og kører ikke ind til Århus fremover.

Den nye høringsperioden sluttede d. 25/2, 2016. Det blev ikke nået at indsende høringssvar fra Solvangen.

 

 • Der er foretaget mindre udbedringer af beplantning (nye træer og rensning af støjvold) og elinstallationer i området. Kabelboks er rettet op. (Nedgravning af kabler, der stikker op af jorden, er husejerens ansvar, idet det er kabler, der ikke er blevet afsluttet korrekt i forbindelse med husbygning).

 

 • Bestyrelsen har taget kontakt til færdselspolitiet og der har været kontrol på Solbjerg Hedevej. Helleanlægget på Solbjerg Hedevej har sænket hastigheden lidt i den ene ende af vejen. Der er dog stadig mange, der kører for stærkt.

 

 • Parcelforeningen har været kontakt til Plan og Teknik i Kommunen, hvor vi foreslået 3 trafikdæmpende tiltag:
  • Anlagt cykel sti (Dyr),
  • Cykel sti i en side anlagt (Mellem),
  • Striber som cykelsti (Billig)

Oplæg er desuden sendt til Solbjerg Fællesråd, og er med på liste over ønsker fra Solbjerg. Det er dog ikke øverst på prioritetslisten (men kan evt. gøres billigt).

 

 • Omkostninger til ny vejbelægning er blevet undersøgt for at sikre, at der bliver indbetalt nok til vejfonden. De forventede omkostninger er på 1,4 mio. kr. for parcelforeningens andel i nyt slidlag. Levetiden anslås til minimum 25 år ved systematisk vedligehold. Det vurderes at der indbetales nok til vejfonden.

 

 • Der er blevet indhentet tilbud på vedligehold af belægning på veje og stier for de næste 3 år. Der er småskader og sprækker rundt omkring i området som bør udbedres. Det undersøges om den store grundejerforening også vil indgå i aftalen, så samtlige stier og veje i området bliver vedligeholdt.

 

 • Der er blevet taget personlig kontakt til skyldnere, der mangler at indbetale kontingent

 

 • Parcelforeningen fastholder at have konti i to banker (Jyske bank og Vestjysk Bank) for at holde beløbene under bankgarantien på 750.000 kr.. Investering i obligationer overvejes og tages op til generalforsamlingen i 2016. (blev afvist med god begrundelse)

 

 


 

Den store grundejerforening

 

 

 • Overdragelse af højen. Efter kontrol og udbedring af skade i græsset og gensåning af flere områder overtages højen af den store grundejerforening. Planering af nogle områder af stien bag højen er foretaget, så det nu er muligt at klippe græsset.

 

 • Der er blevet indhentet tilbud på fejning af Hasselvangen som er udført (den buede fællesvej).

 

 • Vinterrydning og vedligeholdelse af grønne områder

Det undersøges om den nuværende entreprenør vil fortsætte den nuværende ordning. Det kan senere overvejes at lave et nyt udbud.

 

 • Udskiftning af træer

Der er udskiftet 3 træer langs grusvejen (Solbjerg Hedevej), som var døde eller knækket.

 

 • Der foretages kontrol af legepladserne. (Vippe-hest er delvist rettet op på den ene legeplads)

 

 • Kommunen har solgt de to storparceller ud mod skoven og begge storparceller er med i den store grundejerforening. Der er desuden gang i byggeri i buen.

 

 • Fordybning ved Rema 1000 er blevet udbedret efter henvendelse til kommunen
 • Træbroen over bækken ved skoven er udbedret og forstærket efter henvendelse til kommunen

 

På vegne af bestyrelsen

Johan H. Vium