Husk generalforsamlingen på onsdag

Husk at Parcelforeningens årlige generalforsamling afholdes på onsdag kl. 20 i Fritidscenteret. Der vil være god forplejning til mødet!

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
6. Valg til bestyrelsen
7. VAlg af revisor og revisorsuppleant
8. Status for den store grundejerforening
9. Eventuelt

Husk: Ordinær Generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen

Generalforsamlingen afholdes Torsdag d. 27/3 -2014 kl 19.30  i sal 2 (lokalet mod hovedgaden) i Solbjerg Fritidscenter, Solbjerg Hovedgade 88, 8355 Solbjerg .

Der er følgende agenda til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, herunder:
  –   Kontingentindbetalinger: 21 medlemmer i restance for i alt 102.000. der er indbetalt 15.400 på vores gamle konto. Bestyrelsen kontakter alle skyldnere.
 3. –  Tre beboere har fået lov til at beholde den hæk som er forskellig fra bøgehæk, selv om den ligger ud til storparcel afgrænsning. Dette er efter afgørelse fra natur og miljøklagenævnet, som siger at kommunen har været for længe om at kontakte dem ang dette.
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. (vil kunne ses på solvangen.org inden 27/3)
  – gennemgang af regnskabet og det kommende budget ved kasseren
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. (Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)
  – kontingent opkræves kun en gang årligt. begrundelse: det vil på den måde være nemmere at få opkrævet alle indbetalinger, så vi ikke igen havner der hvor vi er nu med restancer.
 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  – På valg: Anne Bøgh Fangel, Rene J Hansen og Keld Stoltenborg.  Anne Bøgh Fangel genopstiller ikke. Vi mangler en suppleant.
 8.  Valg af revisor og revisorsuppleant.
  – Revisor først på valg næste år. Vi mangler en revisorsuppleant.
 9.  Status for den store grundejerforening.
  –       Vi har fået 5 nye træer i området. Området skal til foråret gennemgås og efterplantes / tilrettes.
  –       Kommunen overvejer at anlægge det sidste grønne område nord for den buede fællesvej til sommer.
  –       Der skal laves ny aftale for sne og grønne områder efter sommeren, da den nuværende udløber.
 10. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamling den 2/10-2013

Der afholdes generalforsamling for Parcelforeningen Solvangen d. 2/10 kl. 19.30. Mødet finder sted i Store Sal i Fritidscenteret på Solbjerg Hovedgade 88.

Det er vigtigt at du/I møder op, da vi har behov for tre nye bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisor til foreningen. Da både vores formand og kasserer forlader bestyrelsen har vi brug for nogle folk med interesse/erfaring med regnskab.

Generalforsamlingen er i år desværre forsinket, da regnskabet har været forsinket. Det beklager vi. Mere herom til selve generalforsamlingen. Det reviderede regnskab ligger her 

Dagsorden til generalforsamling

1 ) Valg af dirigent og referent

2 ) Beretning om det forløbne år, herunder:

– Kontingentbetalinger

– Overdragelse af område

– Opførelses af lejeplads, grundejerforening tilbagebetaling af lån for lejeplads.

3 ) Regnskab

– Gennemgang af regnskabet og det kommende budget ved kasseren

– Orientering om fremtidige restancer

4 ) Rettidigt indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om følgende:

– Kontingentindbetaling via NETS (PBS)

– Nedsættelse af bestyrelseshonorar

– Ejendomsmægler gebyr fastsættes til 250.- pr. forespørgsel

5 ) Budget for næste år, herunder kontingent

6 ) Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter

Vi har brug for tre nye bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Bo Binau, Henrik Lykkeberg og Bo Christensen. Ingen af disse genopstiller. Anne Fangel, Rene J. Hansen og Keld Stoltenborg er ikke på valg.

7 ) Valg af revisor + suppleanter

Vi har brug for 1 ny revisor og 1 ny suppleant.

Den nuværende revisor genopstiller ikke.

8 ) Status fra den store grundejerforening

– Hvad skal der ske? Hvordan og hvornår?

13 ) Eventuelt