Referat af bestyrelsesmøde den 12.11.2009

1. Kontingentindbetalinger
Alle beboere undtagen 5 har indbetalt kontingent. Der er blevet rykket for de resterende.

2. Støjvold
Vi har modtaget et brev stilet til kommunen underskrevet af alle støjvoldens naboer, hvor de klager over højden på støjvolden og opfordrer kommunen til at øge højden på støjvolden og lave andre støjreducerende foranstaltninger. De anmoder i brevet også om at den planlagte sti langs indersiden af støjvolden sløjfes.

Bestyrelsen støtter fuldt beboerne i at det er et problem med højden på støjvolden og har bedt kommunen fremsende de beregninger, der i sin tid lå til grund for beslutningen om højden på støjvolden. Vi har desuden foreslået at der foretages en støjmåling. Volden er netop blevet forhøjet i den østre ende af Solbjeg Hedevej, men dette er sket, fordi den nyanlagte vej er kommet til at ligge højere end oprindeligt planlagt.

Bestyrelsen går imidlertid ikke ind for at sløjfe stien på indersiden af støjvolden. Den er netop tænkt som et alternativ til at færdes på Solbjerg Hedevej og samtidig er det vigtigt at sikre at alle beboere har mulighed for at klippe deres hække på ydersiden.

3. Den store grundejerforening
Marlene har rettet henvendelse til kommunen og har fået adresserne på ejerne af storparcellerne. Hun har sendt dem et brev, hvor hun opfordrer dem til at stifte parcelforeninger inden nytår, så vi kan få stiftet grundejerforeningen i det nye år.

4. Status på færdiggørelse af veje og fællesarealer
Anne Og Kjeld har foretaget en gennemgang af anlægsfirmaets arbejde sammen med to fagpersoner fra området. Anlægsfirmaet har efterfølgende lavet en del justeringer af terræner. Særligt har der været en problemstilling for beboerne på Solbjerg Hedevej 109-115 (ud mod fællesarealet). En af beboerne har måtte betale en landmåler for at overbevise kommunen om at terrænet på fællesarealet ligger for lavt. Bestyrelsen har besluttet at vi refunderer udgiften og tager slåskampen med kommunen.

5. Legepladser – hvor langt er vi?
Bo og Berit har kigget på legeplads området og foreslog at vi placerer et legeområde for de mindste ved den lille sø og et legeområde for de lidt ældre ved den store sø. Bestyrelsen sagde god for dette, og de arbejder videre med en konkretisering af legepladsernes indhold.

Asfalt

Nu kommer der asfalt på de første 4 stikveje, hvor der er kantsten, der er lavet helt færdig.

Asfaltarbejdet starter på mandag d.9-11-2009 på nogle af de stier der er omkring de 4 stikveje.

Et sted mellem tirsdag og torsdag vil der blive lagt asfalt på den første stikvej.

De berørte beboere vil blive informeret nærmere før arbejdet går i gang.

Hvis der er nogen der har noget stående på vejen. Det kan være fliser, haveaffald, sand eller lignende bedes de fjerne det.

Giv venligst denne opfordring videre til din nabo, hvis vedkommende har noget stående, da det ikke er alle der er tilmeldt nyhedsbrevet.