Referat ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Solvangen, 27/3 2014

Der var 12 fremmødte til generalforsamlingen 2014, inklusive fem fra bestyrelsen.

 

Generalforsamling

1. valg af dirigent og referent

Dirigent blev Johan

Referent blev Jon

 

2. Formandens beretning ved Keld Stoltenborg

Der er ikke meget at berette, da sidste generalforsamling blev afviklet i september, grundet problemer med at få afsluttet regnskabet.

Blandt de glædelige nyheder er, at det har vist sig at foreningen ikke har 102 parceller, en derimod 103.

Kontigentindbetalinger: 21 medlemmer er i restance for i alt 102.000 kroner. Dog skal der modregnes 15,400 kroner, der står på en tidligere konto, som ved en fejl, ikke er lukket ned.

Dette er der dog nu rettet op på.

Bestyrelsen vil i den kommende tid tage direkte kontakt til skyldnerne. Så der kan indgås aftale om indfrielse af gælden.

Hæk: tre beboere har fået lov til at beholde en hæk, der er forskellig fra den bøgehæk, som ellers er bestemt som det eneste rigtige for grunde, der ligger ud til storparcel afgrænsning.

Der er givet dispensation til tre grunde fra Natur- og miljøklagenævnet. Dispensationen begrundes med, at kommunen har været for langsomme i deres sagsbehandling.

Solbjerg Hedevej: Det er ved at blive undersøgt, om der kan ændres på forholdene på Solbjerg Hedevej, eksempelvis i form af chikaner eller optegnet cykelsti. Indtil videre har meldingen fra kommunen været afvisende.

Det vil blive forsøgt at tage kontakt til nogle af de andre ejerforeninger langs vejen, så der kan blive lagt et større pres.

 

3. Regnskab ved René John Hansen

Efter en lang sej proces er der nu overblik over økonomien. Der er restancer for 102.000 kroner.

Dette beløb dækker over en række skyldnere.

Bestyrelsen vil i den kommende tid tage direkte kontakt til større skyldnere, og indgå aftaler, der hvor det er realistisk at inddrive pengene.

Nogle af de udestående beløb relaterer sig til konkursboer, og det er derfor ikke sikkert, at det er muligt at drive alle penge hjem.

 

4. Forslag

Forslag 1: Kontingent opkræves kun en gang årligt.

Det er vedtaget, at kontingent indkræves en gang årligt. Det sker via betalingskort ind til videre. Det vil blive vurderet om vi skal tilbyde betalingsservice igen til næste år.

 

5. Budget

Budgettet er vedtaget

Kontingentet fastholdes på 2.400 kr.

 

6. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

På valg: Anne Bøgh Fangel (genopstiller ikke), Renen J. Hansen (genopstiller), Keld Stoltenborg (genopstiller).

Rene J. Hansen og Keld Stoltenborg er genvalgt.

 

Ingen stillede op til bestyrelsen og dermed træder suppleant Kim Larsen ind i bestyrelsen.

Ny suppleant er Kristine Vium.

 

7. revisor,

ingen på valg, der blev ikke fundet en revisorsuppleant

 

8 Status for den store grundejerforening

Vi har fået fem nye træer i området

Kommunen har besluttet at anlægge det sidste grønne område nord for den buede veje til sommer

Der skal laves en ny aftale for sne og grønne områder efter sommeren.

 

9 eventuelt

Klipning af volden:

Det vil blive undersøgt om volden kan blive klippet oftere, end de to-tre gangen, det sker nu.

 

Snerydning: Det vil blive specificeret, hvor sneen må skubbes hen. Da nogle medlemmer har oplevet, at deres indkørsel nærmest spærres med sne, når ploven har været der.

 

Dumpning: Der er problemer med husejere, der dumper grønt affald langs stien, der munder ud ved Solbjerg Hedevej nederst i området. Det skal hermed indskærpes, at du som haveejer selv må sørge for, at køre dit haveaffald væk. Og ikke dumpe skraldet og udgiften på andre.

 

Fællesråd: Generalforsamlingen har indstillet, at vi tildeler Brian Jonassen, Hasselvangen 30 vores stemmer ved fællesrådet, hvis han ønsker at stille op til bestyrelsen i fællesrådet.

 

Legepladser: Legepladserne skal have olie til sommer. Mere information følger senere.

 

Foreningsfest:  Michael Hasselvangen 1, ytrede ønske om et fælles arrangement i sommerperioden. Efter diskussion var der enighed om at forsøge med en festlig dag sidst på sommeren (august) med hoppeborg og drikkevarer på de grønne områder. Bestyrelsen støtter op, og Michael, Hasselvangen 1, har meldt sig til festudvalget.

Har du en hoppeborg, en slushice maskine eller blot lyst til at hjælpe, så meld ind. Så vi kan skabe en god dag for alle i foreningen.

 

Generalforsamling: Med 12 fremmødte, heraf fem fra bestyrelsen var det et sørgeligt fremmøde. Det blev bestemt, at der vil næste generalforsamling vil blive serveret mad. Og håbet er, at det kan lokke flere ud af busken. Hvis vi ikke kan få nye bestyrelsesmedlemmer kan enden blive at vi skal betale et firma for at drive vores parcelforening. Dette vil selvfølgelig betyde forhøjet kontingent.