Referat af Bestyrelsesmøde 21. November 2011

Referant: Anne

Tilstede: Heidi, Keld og Anne (Rene med på telefon)

Afbud fra Henrik og Bo

Dagsorden

 1. Legeplads
 2. Antenneforening
 3. Omplantning af Hække
 4. Overdragelse af område
 5. Kontigentindbetalinger
 6. Vedligehold af grønne områder
 7. Hjemmeside
 8. Opdatering af adresseliste
 9. Evt.
 10. Næste møde
Ad. 1 
Vi har fået tegninger over området fra kommunen og har efterfølgende udarbejdet målfaste tegninger, som kommunen har krævet til ansøgning om etableringen af legepladserne. Det betyder at ansøgningen nu endelig formelt kan indsendes.
Ad. 2
Der er kun 20 husstande, der har svaret på oplægget om etableringen af Kabel TV og ud af disse har kun 8 meldt positivt tilbage. Der er derfor ikke basis for at gå videre med dette.
Ad. 3
Anne overtager opgaven med at følge op på, hvor sagen står i forhold til overholdelsen af lokalplanen. Sagen er i korte træk at kommunen har konstateret at en række huse ikke overholder lokalplanens foreskrifter om placering og valg af hæktyper.  Og at disse husstande vil blive bedt om at rette op på det. Vi har bedt kommunen om at de får kontaktet de husstande, der ikke overholder lokalplanen, så vi får minimeret besværet med at skulle skifte eller flytte hække.
Ad. 4
Vi (og grundejerforeningen) har nu fået overdraget veje og grønne områder. I den forbindelse har vi haft udarbejdet en liste med mangler som kommunen efterfølgende har rettet. Det drejer sig om:
 • Lygtepæle er rettet
 • Manglende lygtepæle er opsat
 • Kloakdæksel er udskiftet
 • Bomme er opsat
 • Skilte skulle være udskifte
 • Træer er beskåret (kommunen mener de kunne redes)
 • Beplantning bliver eftergået.
Ad. 5
Der er kun 47 husstande ud af 102, som har betalt kontingent rettidigt. Der uddeles rykkere i den kommende weekend.
Ad. 6
Bestyrelsen har besluttet at det lange græs på fællesområderne klippes ned og fremover holde som almindelig græs. Bestyrelsen har ydermere besluttet at alle græsrabatter langs de små stier i områder fremover skal slås af vores gartner.
Ad. 7
Hjemmesiden flyttes til ny hosting og i den forbindelse har vi i bestyrelsen fokus på hvordan vi sikre nem overdragelse ved skift i bestyrelsen.
Ad. 8
Vi har behov for en opdateret medlemsliste. Heidi sørger for at udarbejde en opdateret liste og i samme forbindelse overvejer besyrelsen om vi evt. skal lave en vedtægtsændring for at sikre bedre muligheder for løbende opdateringer af medlemslisten.
Ad. 9
Hasselvangen 42 har spurgt om de må plante en masse løgplanter som de har tilovers fra deres butik i fællesområdet. Vi har sagt JA TAK på vegne af Grundejerforeningen.
Ad. 10
Næste møde afholdes først i det nye år. Anne indkalder.